27.4 Indexering bedragen en doorwerking aanpassing pensioenrekenleeftijd

In deze cao staat bij veel bedragen in de bepalingen dat daar momenteel het volgende bedrag of de volgende bedragen voor gelden. Als dat zo is dan houdt dat in dat de bedragen op een bepaalde manier wijzigen. Dit is aangegeven in onderstaande tabel.

Wijze van indexering bedragen
Bedrag/bedragen Gekoppeld aan Per datum

Salarisbedragen

 • in het hoofdstuk Vaste beloning
afspraken loonsverhoging CAO Rijk zie voorwoord
 • in het hoofdstuk Algemene Bestuursdienst
afspraken loonsverhoging CAO Rijk
 • in het hoofstuk Schoonmakers bij de Rijksschoonmaakorganisatie
Tot 1 januari 2021 gekoppeld aan de loonsverhoging van de CAO Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf. Daarna aan de loonsverhogingen van de CAO Rijk
 • in het hoofdstuk Arbeidsbeperkten
ontwikkeling wettelijk minimumloon 22 jaar en ouder per 1 jaunuari en per 1 juli

Toelagen

 • de vaste toelage voor personenchauffeurs
afspraken loonsverhoging CAO Rijk zie voorwoord
 • de bedragen van de toelage bezwarende omstandigheden
afspraken loonsverhoging CAO Rijk en aan het maximumbedrag van salarisschaal 7 (vanaf 1 januari 2023: salarisschaal 8) zie voorwoord
 • de maximumbedragen van de toelage onregelmatige dienst
afspraken loonsverhoging CAO Rijk en aan het maximumbedrag van salarisschaal 7 (vanaf 1 januari 2023: salarisschaal 8) zie voorwoord
 • de maximum bedragen van de toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst
afspraken loonsverhoging CAO Rijk en aan het maximumbedrag van salarisschaal 7 (vanaf 1 januari 2023: salarisschaal 8) zie voorwoord
 • het maximum bedrag van de toelage vrijwillige nachtdienst
Afspraken loonsverhoging CAO Rijk en aan het maximumbedrag van salarisschaal 8 zie voorwoord
 • het maximum bedrag van de toelage werktijdverschuiving
afspraken loonsverhoging CAO Rijk en aan het maximumbedrag van salarisschaal 7 (vanaf 1 januari 2023: salarisschaal 8) zie voorwoord
 • de minimum vakantie-uitkering
Afspraken loonsverhoging CAO Rijk zie voorwoord

Reizen

 • reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
vooruitlopend op nieuwe afspraken in de volgende cao bevroren op niveau 2022 per 1 januari
 • verblijfkosten bij binnenlandse dienstreizen

consumentenprijsindexen oktober-oktober van

 • accomodaties
 • restaurants en cafés
 • fastfood en afhaalservice
per 1 januari
 • tarieflijst verblijfkosten bij buitenlandse dienstreis
Daily Subsistence Allowance Rates per 1 oktober en per 1 april van de Verenigde Naties (VN) per 1 januari en per 1 juli

Vergoedingen

 • de vergoedingsbedragen voor bedrijfshulpverleners
afspraken loonsverhoging CAO Rijk zie voorwoord
 • thuiswerkvergoeding
Artikel 31a, dertiende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 vanaf 2023 per 1 januari
 • representatiekostenvergoeding
consumentenprijsindex september-september per 1 januari
 • maximale vergoeding beeldschermbril
consumentenprijsindex september-september per 1 januari
 • maximale verhoogde vergoeding beroepsmatige bijstand bij procedure  benadeling bij melden vermoeden van een misstand (per uur en totaal)
consumentenprijsindex september-september per 1 januari
 • vergoeding beroepsmatige bijstand bij procedure  benadeling bij melden vermoeden van een misstand
onderdeel B1 van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht per 1 januari
Vergoeding voor juridische ondersteuning Consumentenprijsindex september-september Vanaf 2023 per 1 januari
Overgangsbepaling thuiswerkvergoeding tot 1 januari 2022 Afspraken loonsverhoging CAO Rijk Zie voorwoord

Overig

Maximale RVU-uitkering         Netto AOW-uitkering Per 1 januari
 • maximale stimuleringspremie VWNW-beleid
maximale bedrag transitievergoeding per 1 januari
 • het bedrag per werknemer voor het A+O-fonds Rijk
afspraken loonsverhoging CAO Rijk zie voorwoord
 • het bedrag per werknemer voor de Stichting werkgeversbijdrage CAO Rijk
bedrag per werknemer in de AWVN-werkgeversbijdrage regeling dat geldt op 1 juli geen vaste datum

Naast de in bovenstaande tabel genoemde bedragen zijn de volgende (berekende) toelagen, aanvullingen op het salaris en uitkeringen ook gekoppeld aan de loonsverhogingen die in de CAO Rijk zijn afgesproken:

 • de vaste toelage onregelmatige dienst
 • de PAS aanvulling
 • een aanvulling op het salaris vanwege functieverlichting
 • de VWNW-salarisgarantie en de VWNW-salarissuppletie
 • de SBF-uitkering en de uitkering overgangsrecht substantieel bezwarende functies.

De aanvullingen op de WW-uitkering zijn gekoppeld aan de ontwikkeling van de WW-uitkering. De aanpassing van deze aanvullingen vindt plaats op het tijdstip waarop en met het percentage waarmee WW-uitkeringen worden aangepast.

Als de pensioenrekenleeftijd verhoogd wordt, wordt de leeftijd waarop gebruik kan worden gemaakt van de PAS-regeling en recht ontstaat op de toelage functieverlichting evenveel verhoogd.