CAO Rijk

CAO Rijk

Hoofdstuk 11. Overige vergoedingen

§ 11.1 Maaltijdvergoeding bij overwerk

U heeft bij overwerk recht op een maaltijdvergoeding als u:

 • ten minste twee uur over moet werken en
 • door het overwerk ’s avonds niet op de voor u gebruikelijke tijd en locatie kunt eten.

U krijgt de werkelijke uitgaven voor uw maaltijd vergoed tot maximaal het vergoedingsbedrag voor een avondmaaltijd bij binnenlandse dienstreizen.

U moet aantonen welke kosten u heeft gemaakt voor uw maaltijd. Als u dat niet kunt aantonen heeft u recht op een maaltijdvergoeding van € 2,27.

U heeft geen recht op een maaltijdvergoeding als uw werkgever voor de avondmaaltijd zorgt. Dit is alleen anders als u voor die maaltijd moet betalen.

Het is mogelijk dat in uw voordeel van bovenstaande bepalingen wordt afgeweken als uw werkgever de toepassing daarvan in uw situatie niet redelijk vindt.

§ 11.2 Telewerkvergoeding en telewerkvoorzieningen

Algemeen

U kunt één of meer dagen per week thuis werken of op een andere plek dan uw reguliere werklocatie. Dit heet telewerken.

Voor u gaat telewerken maakt u daar samen met uw leidinggevende afspraken over die schriftelijk worden vastgelegd. Bij het maken van de afspraken gebruikt u samen de checklist die daarvoor is opgesteld en opgenomen in bijlage 11 van de cao.

In het personeelsreglement van uw organisatie kunnen aanvullende of afwijkende afspraken met vakbonden of ondernemingsraad over telewerken zijn opgenomen.

Vrijwillig of verplicht telewerken

U kunt uw leidinggevende vragen om te mogen telewerken. Hiervoor krijgt u toestemming als dit ook in het belang is van de organisatie.

Uw leidinggevende kan u ook verplichten om te telewerken als dit voor uw functie nodig is.

Telewerkvergoedingen bij verplicht telewerken

Als u thuis telewerkt heeft u recht op een vergoeding voor de kosten die u daardoor maakt. Deze vergoeding is niet afhankelijk van uw arbeidsduur en bedraagt momenteel € 82,40 per maand.

Uw werkgever kan over de vergoeding bij thuis telewerken met vakbonden andere afspraken maken. Als dat zo is, dan zijn die afspraken opgenomen in het personeelsreglement van uw organisatie.

Voor de telewerkvergoeding geldt een overgangsbepaling.

Telewerkvoorzieningen

Als u verplicht telewerkt krijgt u de telewerkvoorzieningen die u daarvoor nodig heeft van uw werkgever in eigendom of in bruikleen, of u krijgt de kosten daarvan vergoed.

Als u verplicht telewerkt en gebruik maakt van een eigen computer dan kunt u daarvoor een vergoeding ontvangen. Deze vergoeding is niet afhankelijk van uw arbeidsduur en bedraagt € 25 per maand, of minder als uw werkgever u een vergoeding voor de aanschaf van een computer heeft gegeven.

Als u op eigen verzoek telewerkt krijgt u als dat nodig is om te kunnen telewerken daarvoor de benodigde telewerkvoorzieningen van uw werkgever in eigendom of in bruikleen, of een vergoeding voor de kosten daarvan.

§ 11.3 Representatiekosten

Recht op representatiekostenvergoeding

Het kan nodig zijn dat u vanwege uw functie kosten maakt voor het onderhouden van externe contacten en representatieve activiteiten. Dit zijn representatiekosten. Afhankelijk van uw functie kunt u deze kosten declareren bij uw werkgever of daarvoor een representatiekostenvergoeding ontvangen.

Declareren representatiekosten

U heeft recht op vergoeding van representatiekosten die u declareert als u:

 • vooraf toestemming voor de uitgaven heeft gekregen van uw leidinggevende of de uitgaven heeft gedaan op verzoek van uw leidinggevende
 • de declaratie met betaalbewijzen indient binnen zes maanden na de maand waarin u de kosten heeft gemaakt
 • geen representatiekostenvergoeding ontvangt
 • wel een representatiekostenvergoeding ontvangt maar het andere uitgaven betreft dan waarvoor u een representatiekostenvergoeding ontvangt.

Representatiekostenvergoeding

U heeft maandelijks recht op een representatiekostenvergoeding als u een functie in onderstaande tabel vervult of ten minste drie maanden waarneemt. In de tabel staat ook welk maandelijks bedrag daar momenteel voor geldt. Als door samenloop van functies twee verschillende bedragen gelden, krijgt u maandelijks alleen de hoogste representatiekostenvergoeding.

Functie Bedrag
Lid van de Topmanagementgroep (TMG) die in een TMG-functie is benoemd, secretaris van de Raad van State en Griffier Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal € 581,38
Structureel vervanger van een lid van de TMG, de secretaris van de Raad van State en vervangend Griffier Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal € 436,04
Directeur en een daaraan gelijk gestelde functie € 290,69
Andere functies waarvoor binnen uw organisatie is vastgesteld dat daar een representatiekostenvergoeding voor geldt maximaal  € 145,35

In het personeelsreglement van uw organisatie kunt u lezen of uw werkgever voor andere functies met vakbonden heeft afgesproken dat daarvoor een representatiekostenvergoeding geldt. In bijzondere situaties kan voor een dergelijke functie ook de afspraak zijn gemaakt dat daarbij een hoger bedrag tot maximaal de representatiekostenvergoeding geldt die hoort bij de functie van directeur.

De representatiekostenvergoeding ontvangt u voor uitgaven aan:

 • kleding, schoeisel en accessoires
 • aanpassing en inrichting van uw woning
 • persoonlijke verzorging
 • contributies en lidmaatschappen
 • ontvangsten van een bescheiden omvang in uw eigen woning
 • persoonlijke attenties en geschenken
 • het aanbieden van lunches, diners en overige consumpties en
 • fooien.

Stopzetten representatiekostenvergoeding

Uw representatiekostenvergoeding wordt niet uitbetaald als u langer dan een maand niet werkt. Dit geldt niet als u niet werkt omdat u met vakantie bent. Als u niet werkt omdat u ziek bent dan worden de eerste vier weken van uw ziekte niet meegerekend voor het bepalen van de datum waarop de representatiekostenvergoeding stopt.

Uw representatiekostenvergoeding wordt weer uitbetaald vanaf de eerste dag van de maand nadat u weer bent gaan werken.

§ 11.4 BHV-vergoeding

Als uw werkgever u heeft aangewezen om op te treden als bedrijfshulpverlener (BHV-er) en u de daarbij behorende taken heeft uitgevoerd, heeft u recht op een vergoeding. U ontvangt deze vergoeding na afloop van het jaar waarin u BHV-er was. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw rol als BHV-er en bedraagt momenteel:

BHV-rol BHV-vergoeding per jaar
Basishulpverlener € 253,07
Allround BHV-er € 506,11
BHV-er met leidinggevende taken € 759,18

De hoogte van de vergoeding die u ontvangt is afhankelijk van het aantal volledige maanden dat u in het voorafgaande jaar bedrijfshulpverlener was. Als u tijdens dat jaar van BHV-rol bent veranderd geldt voor uw vergoeding de rol die u aan het einde van dat jaar vervulde.

Als u vanwege uw werkzaamheden als BHV-er moet overwerken, dan heeft u voor die werktijd recht op een overwerkvergoeding van momenteel € 25,31 per uur.

Als u langere tijd bedrijfshulpverlener bent, ontvangt u een BHV-jubileumuitkering:

Aantal jaar BHV-Jubileumuitkering
Na 5 jaar € 414,10
Na 10 jaar € 506,11
Na 15 jaar, en na elke volgende vijf jaar € 603,90

§ 11.5 Vergoedingen tijdelijke andere woonruimte en verhuizing vanwege het werk

Als uw werklocatie wijzigt of als u dichter bij uw werklocatie gaat wonen, kunt u recht hebben op een vergoeding voor de kosten van tijdelijke andere woonruimte en/of voor de kosten vanwege uw verhuizing. Voor deze vergoedingen blijven tijdelijk nog de oude regelingen van toepassing. Hier vindt u de uitleg daarover.

§ 11.6 Vergoeding beeldschermbril

Als u voor uw werk een beeldschermbril nodig heeft, heeft u recht op een vergoeding daarvoor van momenteel maximaal € 212 als u:

 • beeldschermwerk verricht
 • de beeldschermbril heeft aangeschaft bij een opticien en
 • bij uw declaratie een bewijsstuk indient.

Als een oogarts constateert dat vanwege medische complexiteit voor u een duurdere bril noodzakelijk is, dan heeft u recht op volledige vergoeding van de kosten daarvan. U moet in dat geval bij uw declaratie een bewijsstuk van uw oogarts indienen, bijvoorbeeld een brilvoorschrift of verklaring. U heeft ook recht op vergoeding van de kosten die u voor dit oogonderzoek heeft gemaakt.

U heeft opnieuw recht op een vergoeding voor een beeldschermbril als:

 • uit een oogmeting blijkt dat u een nieuwe beeldschermbril nodig heeft of
 • uw beeldschermbril kwijt of beschadigd is, en dit u niet ernstig te verwijten is.

§ 11.7 Eenmalige thuiswerkvergoeding 2020

Als u vanwege de coronamaatregelen in 2020 heeft thuisgewerkt, heeft u recht op een eenmalige thuiswerkvergoeding. Dit is alleen anders als u

De thuiswerkvergoeding bedraagt €363 netto voor de periode van 13 maart tot en met 31 december 2020 bij een volledige arbeidsduur. Als u op 1 maart 2020 of op de datum waarop u na 1 maart 2020 in dienst bent gekomen een andere arbeidsduur had, geldt dit bedrag naar rato van die arbeidsduur. Als u na 13 maart 2020 bij de sector Rijk in dienst bent gekomen of na die datum uit dienst bent gegaan, geldt dit bedrag naar rato van het aantal maanden dat u tot 31 december 2020 in dienst bent.

Als u vanwege:

een vergoeding voor thuis telewerken heeft ontvangen, dan wordt die vergoeding in mindering gebracht op deze thuiswerkvergoeding.

U kunt de thuiswerkvergoeding aanvragen bij P-Direkt die de vergoeding aan u uitbetaalt. Uw werkgever controleert achteraf of u recht heeft op de thuiswerkvergoeding. Als uw werkgever dan vaststelt dat u geen recht heeft op de thuiswerkvergoeding, zal het uitbetaalde bedrag worden teruggevorderd.


Uitleg van CAO-partijen

§ 11.5 Vergoedingen tijdelijke andere woonruimte en verhuizing vanwege het werk

Vergoeding tijdelijke andere woonruimte

Heeft u met uw werkgever afgesproken dat u tijdelijk op een andere werklocatie gaat werken en is uw werkgever van mening dat u niet dagelijks heen en weer kunt reizen tussen uw woning en uw tijdelijke werklocatie? Dan heeft u recht op een vergoeding voor een tijdelijke andere woonruimte.

Als u op verzoek van uw werkgever minimaal vier weken en op minimaal de helft van uw werkdagen op een andere werklocatie gaat werken, heeft u mogelijk recht op een vergoeding voor een tijdelijke andere woonruimte. Dit is het geval als uw werkgever vindt dat u niet dagelijks heen en weer kunt reizen tussen uw woning en uw tijdelijke werklocatie.

Als u een tijdelijke andere woonruimte in of nabij de gemeente van uw tijdelijke werklocatie betrekt, heeft u recht op een vergoeding voor de kosten daarvan. Als u alleen woont, krijgt u een vergoeding van 60% van de kosten van uw tijdelijke andere woonruimte en bij een meerpersoonshuishouden is dat 90%. Voorwaarde hierbij is dat uw werkgever de kosten die u maakt voor uw tijdelijke woonruimte redelijk vindt.

Verhuiskostenvergoeding

Soms kunt u ook een verhuiskostenvergoeding krijgen als u verhuist. U heeft recht op een verhuiskostenvergoeding als u:

 • op verzoek van uw werkgever of vanwege het VWNW-beleid een werklocatie in een andere gemeente heeft gekregen; en
 • daardoor meer dan 50 kilometer van uw nieuwe werklocatie woont en binnen een afstand van 25 kilometer van uw nieuwe werklocatie gaat wonen.

U krijgt dan een vergoeding voor de volgende kosten:

 • transportkosten
 • dubbele woonlasten
 • overige kosten

Transportkosten

Transportkosten zijn de kosten voor het verhuisbedrijf, het huren van een vrachtauto of de kosten van het gebruik van eigen vervoer.

Kosten verhuisbedrijf. Uw werkgever kan een verhuisbedrijf aanwijzen voor het transport van uw inboedel. Mag u zelf een verhuisbedrijf uitzoeken? Vraag dan bij drie bedrijven een offerte aan en stuur ze naar uw werkgever. Deze zal het laagste bedrag vergoeden.

Zelf verhuizen. Als u uw inboedel zelf verhuist, kunt u een vergoeding krijgen voor de huur en benzinekosten van een vrachtauto of transportbus. Regelt u het vervoer van de inboedel op een andere wijze, bijvoorbeeld met uw eigen auto, dan heeft u recht op de hoge kilometervergoeding bij dienstreizen voor maximaal twee ritten naar de nieuwe woning.

Belastingvrij. De vergoeding voor transportkosten is in ieder geval belastingvrij als u:

 • binnen twee jaar na de indiensttreding of overplaatsing bent verhuisd; en
 • voor de verhuizing op een afstand van meer dan 25 kilometer van uw werklocatie woonde; en
 • door de verhuizing de afstand tussen de woning en uw werklocatie met ten minste 60% is afgenomen.

Dubbele woonlasten

Bij een verhuizing voor uw werk kunt u tijdelijk dubbele woonlasten hebben. U heeft dan tijdelijk extra kosten omdat u twee woningen aanhoudt. U krijgt hiervoor onder bepaalde voorwaarden een vergoeding voor de kosten. Uw werkgever geeft u een vergoeding voor de ‘lasten die u op juridische gronden niet kunt voorkomen’. Denk aan de hypotheekrente voor twee woningen of een verplichte opzegtermijn voor de huur van uw oude woning. De tijd die u wilt steken in het opknappen van uw nieuwe woning wordt niet vergoed.

De vergoeding voor uw dubbele woonlasten is maximaal € 272,27 netto per maand voor maximaal vier maanden. De vergoeding wordt berekend aan de hand van de huur of hypotheekrente voor de woning die u niet bewoont.

Overige verhuiskosten

Bij een verhuizing voor uw werk kunt u onder bepaalde voorwaarden een vergoeding voor de verhuiskosten krijgen. Naast transportkosten en dubbele woonlasten geldt dit ook voor eventuele ‘overige kosten’. De vergoeding voor uw overige kosten is bedoeld voor alle andere kosten die direct voortvloeien uit uw verhuizing. Denk aan kosten voor de aanschaf van gordijnen, vloerbedekking of het schilderen van het huis.

Eigen huishouding. Voorwaarde voor deze vergoeding is dat u een eigen huishouding voerde in de oude woning. U heeft een eigen huishouding als u een woonruimte zelfstandig bewoont en het daarin aanwezige meubilair en de stoffering uw eigendom zijn. Uw werkgever beoordeelt dat aan de hand van de feiten.

Hoogte vergoeding overige kosten. De tegemoetkoming in overige kosten bedraagt 3,25% van uw jaarsalaris voor elke woon- en slaapkamer van uw oude woning, met een maximum van 13%. U krijgt maximaal € 5.818,46. Voerde u geen eigen huishouding? Dan kan uw werkgever in bijzondere omstandigheden toch een vergoeding van 3,25% van uw jaarsalaris geven.

Belastingvrij. De vergoeding is in elk geval belastingvrij, als u:

 • binnen twee jaar na de indiensttreding of overplaatsing bent verhuisd; en
 • voor de verhuizing op een afstand van meer dan 25 kilometer van uw nieuwe werkplek woonde; en
 • door de verhuizing de afstand tussen uw woning en uw werkplek met ten minste 60% is afgenomen.

Nieuw in dienst
Treedt u voor het eerst in dienst bij de overheid en heeft u daarbij met uw werkgever afgesproken dat dit is onder de voorwaarde is dat u voor uw nieuwe baan zult verhuizen? Dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding.

Als u voor het eerst in dienst bij de overheid treedt, dan ontvangt u de helft van de verhuiskostenvergoeding.

Als u eerder als ambtenaar werkte, bijvoorbeeld bij een gemeente of een provincie, dan heeft u recht op de volledige verhuiskostenvergoeding. Is de periode tussen deze dienstverbanden langer dan een maand? Dan gelden de regels alsof u voor het eerst in dienst treedt bij de overheid en ontvangt u dus de helft van de verhuiskostenvergoeding.

Terugbetalen verhuiskostenvergoeding

Uw werkgever zal onder bepaalde omstandigheden de aan u verstrekte verhuiskostenvergoeding terugvorderen. Van een terugbetalingsverplichting is sprake als u binnen twee jaar na de verhuizing ontslag neemt of binnen twee jaar ontslag krijgt door feiten of omstandigheden die uzelf te verwijten zijn.

Uw werkgever vordert de verhuiskostenvergoeding niet terug als u binnen een maand na ontslag gaat werken in een andere functie bij de overheid. Krijgt u vanwege die andere functie opnieuw een verhuiskostenvergoeding? Dan vindt wel terugvordering plaats.

Extra verlofdagen vanwege verhuizen

Als u recht heeft op een verhuiskostenvergoeding krijgt u voor het zoeken van een nieuwe woning en voor de verhuizing zelf extra verlofdagen. Het aantal verlofdagen dat u krijgt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U krijgt maximaal twee dagen voor het zoeken van een woning.

Verder krijgt u voor de verhuizing:

 • als u een eigen huishouding voert: maximaal vier dagen verlof;
 • als u geen eigen huishouding voert: maximaal twee dagen verlof.

U heeft een eigen huishouding als u een woonruimte zelfstandig bewoont. Daarnaast moet het daarin aanwezige meubilair en de stoffering uw eigendom zijn. Uw werkgever beoordeelt dat aan de hand van de feiten.

U krijgt uw maandinkomen tijdens uw extra verlofdagen doorbetaald. Er zijn geen gevolgen voor uw vakantie-uren of IKB-uren. Bent u al vrij of werkt u niet (bijvoorbeeld vanwege ziekte)? Dan kunt u de verlofuren niet later alsnog opnemen.

Uw werkgever kan uw aanvraag voor verlofdagen voor uw verhuizing afwijzen als het belang van de organisatie dat vergt. Bijvoorbeeld als het verlof valt in een kritieke fase van de bedrijfsvoering en uw aanwezigheid noodzakelijk is.

Verhuist u zonder dat sprake is van een verandering van uw werklocatie op verzoek van uw werkgever of in het kader van het VWNW-beleid? Dan krijgt u geen extra verlof. U kunt dan vakantie-uren of compensatie-uren opnemen.

§ 11.7 Eenmalige thuiswerkvergoeding 2020

Heeft u vanwege de coronamaatregelen in 2020 thuisgewerkt? Dan heeft u recht op een eenmalige thuiswerkvergoeding. Dit is alleen anders als u:

Uw werkgever beoordeelt of u uw werk hoofdzakelijk op een werklocatie heeft uitgevoerd.

Hoogte thuiswerkvergoeding

De thuiswerkvergoeding bedraagt € 363 netto. Het gaat hierbij om een totaalbedrag voor het thuiswerken in de periode van 13 maart 2020 tot en met 31 december 2020. Het uitgangspunt voor dit totaalbedrag is de berekening van de kosten voor thuiswerken door het Nibud. Thuiswerken kost op basis van die berekening namelijk gemiddeld € 2 per dag per persoon extra vanwege het meer thuis zijn. Vervolgens is deze berekening aangepast aan de feitelijke situatie binnen de sector Rijk en vermenigvuldigd met de periode van 13 maart 2020 t/m 31 december 2020.

De thuiswerkvergoeding is gebaseerd op een volledige arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week. 1 maart 2020 geldt daarbij als peildatum voor de arbeidsduur. Heeft u na 1 maart 2020 uw arbeidsduur aangepast? Dan heeft dat geen invloed op de hoogte van uw thuiswerkvergoeding.
Bent u na 13 maart 2020 bij de sector Rijk in dienst getreden of na die datum uit dienst gegaan? Dan geldt dit bedrag naar rato van het aantal maanden dat u tot 31 december 2020 in dienst bent.

Voorbeeld 1
U bent 7 september 2020 in dienst gekomen en heeft een arbeidsduur van 28 uur per week. U ontvangt:
4 maanden / 10 maanden x € 363 x 28 uur / 36 uur = € 112,93

Voorbeeld 2
U had een arbeidsduur van 36 uur per week en heeft in september 2020 uw arbeidsduur teruggebracht naar 20 uur per week. U ontvangt:
Peildatum arbeidsduur is 1 maart 2020: 36 uur per week
36 uur / 36 uur x € 363 = € 363

Vergoeding voor thuis telewerken

Heeft u vanwege:

een vergoeding voor thuis telewerken ontvangen? Dan wordt die vergoeding in mindering gebracht op deze thuiswerkvergoeding.

Voorbeeld
U heeft een arbeidsduur van 36 uur per week. Tot 1 juli 2020 ontving u een telewerkvergoeding van € 25 per maand voor het gebruik van uw eigen computer vanwege de overgangsbepaling in de cao. De hoogte van uw thuiswerkvergoeding:
4 maanden x € 25 = € 100
€ 363 - € 100 = € 263

Thuiswerkvergoeding aanvragen bij P-Direkt

U kunt de thuiswerkvergoeding vanaf 19 november 2020 aanvragen bij P-Direkt. P-Direkt betaalt deze vergoeding vanaf december 2020 eenmalig aan u uit. Uw werkgever controleert achteraf of u recht heeft op de thuiswerkvergoeding. Heeft uw werkgever vastgesteld dat u geen recht heeft op de thuiswerkvergoeding? Dan wordt het uitbetaalde bedrag teruggevorderd. Sociale partners zijn van mening dat vanuit goed werkgeverschap wordt teruggevorderd binnen drie maanden.
Bent u na 13 maart 2020 uit dienst gegaan bij de sector Rijk? Dan zorgt uw voormalig leidinggevende ervoor dat uw thuiswerkvergoeding aan u wordt uitbetaald door P-Direkt.