CAO Rijk

CAO Rijk

Hoofdstuk 5. Aanvullingen verlofbepalingen Wet arbeid en zorg

De Wet arbeid en zorg (Wazo) regelt uw aanspraak op bepaalde vormen van verlof waardoor u werk en privé beter kunt combineren en de voorwaarden die daarbij gelden. Uit onderstaande tabel blijkt voor welke verlofvormen u recht heeft op een aanvulling op de wettelijke aanspraken die volgen uit de Wazo:

soort verlof de Wazo regelt (maximaal) deze cao regelt (extra)
zwangerschaps- en bevallingsverlof doorbetaling van 100% van uw (gemaximeerd) dagloon door UWV via de werkgever doorbetaling van 100% van uw maandinkomen door de werkgever
einde dienstverband gelegen voor of in de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof 16 weken doorbetaling van 100% van uw (gemaximeerd) dagloon door UWV via de werkgever als einde dienstverband binnen 10 weken voorafgaand aan de uitgerekende bevallingsdatum 16 weken doorbetaling van 100% van uw maandinkomen door de werkgever als einde dienstverband binnen 4 maanden voorafgaand aan de uitgerekende bevallingsdatum
uitgerekende bevallingsdatum niet maar bevalling wel binnen vier maanden na einde dienstverband geen voorziening 10 weken doorbetaling van 100% van uw maandinkomen door de werkgever
aanvullend geboorteverlof 5 weken doorbetaling van 70% van uw (gemaximeerd) dagloon via UWV 5 weken doorbetaling van 100% van uw maandinkomen door de werkgever
adoptie- en pleegverlof 6 weken doorbetaling van 100% van uw (gemaximeerd) dagloon via UWV 6 weken doorbetaling van 100% van uw maandinkomen door de werkgever
ouderschapsverlof 26 weken onbetaald verlof vanaf het moment van indiensttreding 13 van de 26 weken doorbetaling van 60% van uw maandinkomen als u een jaar of langer in dienst bent bij de sector Rijk
calamiteiten- en ander kort verzuimverlof de Wazo regelt calamiteitenverlof voor de duur van benodigde tijd per gebeurtenis, met 100% doorbetaling van uw loon voor: deze cao regelt (extra):
een door de wet of overheid zonder financiële vergoeding opgelegde verplichting, waarvan de vervulling niet in uw vrije tijd kan plaatsvinden ook voor verplichting waarbij wel een financiële vergoeding geldt
uitoefening van uw actief kiesrecht ook voor de uitoefening van passief kiesrecht
overlijden en uitvaart van uw partner, ouders en kinderen 4 dagen, of langer als dat in bijzondere gevallen nodig is
overlijden van uw broers, zussen, grootouders of kleinkinderen 2 dagen, of maximaal 4 dagen als u bent belast met de regeling van de uitvaart en/of de nalatenschap, of langer als dat in bijzondere gevallen nodig is
andere dan de bovenstaande zeer persoonlijke omstandigheden: hiervan is aanvullend ook sprake bij:
- bevalling echtgenote/partner
- spoedeisend, onvoorzien of niet buiten werktijd te plannen arts- of ziekenhuisbezoek dan wel begeleiding van personen uit Wazo 5:1 daarbij. - ziekte of een andere onverwachte gebeurtenis waardoor een noodsituatie ontstaat in de verzorging van uw partner, ouders en kinderen
- noodzakelijke verzorging op 1e ziektedag wazo 5:1 - noodzakelijke verzorging in verband met een ernstige ziekte van uw partner, ouders en kinderen
- ander zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden
kortdurend zorgverlof per periode van 12 maanden maximaal 2 weken met doorbetaling van 70% van uw dagloon (maar minimaal het wettelijke minimumloon), te rekenen vanaf de eerste dag waarop het verlof wordt opgenomen per periode van 12 maanden maximaal 2 weken met doorbetaling van 100% van uw maandinkomen
langdurend zorgverlof per periode van 12 maanden maximaal 6 weken, zonder doorbetaling van uw loon, te rekenen vanaf de eerste dag waarop het verlof wordt opgenomen. als u heeft verzocht om een nog aanwezig recht op kortdurend verlof als betaald verlof aan te merken: maximaal 2 van de 6 weken 100% doorbetaling van uw maandinkomen

Daarbij gelden de volgende op de Wazo aanvullende voorwaarden of bijzonderheden:

Ouderschapsverlof

U heeft recht op betaald ouderschapsverlof als u (nog) recht heeft op het door de Wazo bepaalde ouderschapsverlof en langer dan een jaar een arbeidsovereenkomst met de Staat heeft. Deze aanspraak heeft u ook als het werk in het buitenland wordt gedaan, tenzij de bedrijfsvoering daardoor ernstig wordt verstoord.

Heeft u nog recht op betaald ouderschapsverlof op het moment dat u uit dienst gaat, dan houdt u hier recht op als u weer een arbeidsovereenkomst met de Staat sluit en dan nog recht heeft op het door de Wazo bepaalde ouderschapsverlof.

Als u tijdens of binnen een jaar na afloop van het verlof ontslag neemt of als de beëindiging van uw dienstverband aan u te wijten is, moet u het betaalde ouderschapsverlof van de afgelopen twaalf maanden terugbetalen. Dit hoeft niet als:

  • uw werkgever van mening is dat dit vanwege uw bijzondere omstandigheden niet hoeft
  • u binnen een maand na het einde van uw dienstverband weer een arbeidsovereenkomst met de Staat sluit of
  • u VWNW-kandidaat bent of deel uitmaakt van een doelgroep die is aangewezen voor de voorbereidende fase van het VWNW-beleid.

Tijdens uw ouderschapverlof kunt u geen gebruik maken van de mogelijkheid om betaald meer uren te werken met een gelijkblijvende arbeidsduur en bouwt u geen IKB-uren op.

Voor ouderschapsverlof geldt een overgangsbepaling.

Calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof

U heeft recht op hetzelfde aantal dagen verlof als de omstandigheden bij overlijden en ziekte betrekking hebben op degene met wie u bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract heeft gesloten of ongehuwd samenwoont.

Uw leidinggevende kan u achteraf vragen om aan te tonen dat het opnemen van calamiteitenverlof noodzakelijk was. Als u dat niet kunt dan heeft u over de tijd dat u calamiteitenverlof heeft opgenomen geen recht op uw maandinkomen.

Het recht op dagen calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof is niet afhankelijk van uw arbeidsduur.

Langdurend zorgverlof

U moet uw voornemen om langdurend zorgverlof op te nemen van tevoren bij uw leidinggevende melden. Anders dan in de Wazo bepaald, hoeft dat niet minimaal twee weken van tevoren. Als u meer dan twee aaneengesloten weken langdurend zorgverlof opneemt moet u na die twee weken de kosten dragen van uw pensioenopbouw.