CAO Rijk

CAO Rijk

Hoofdstuk 6. Vaste beloning

§ 6.1 Uw salarisschaal

De salarisschalen staan in dit hoofdstuk van de cao. Een van deze salarisschalen geldt voor u. Welke dit is, is afhankelijk van uw functie en de salarisschaal die daaraan in het Functiegebouw Rijk is verbonden. Als voor u geen functie in het Functiegebouw Rijk geldt, en uw salarisschaal ook niet is geregeld in het specifieke deel van deze cao, dan heeft uw werkgever met de vakbonden afspraken gemaakt over de wijze waarop wordt vastgesteld welke salarisschaal voor uw functie geldt. Als dat zo is, dan zijn die afspraken opgenomen in het personeelsreglement van uw organisatie.

Het kan zijn dat u een deel van de bij uw nieuwe functie behorende werkzaamheden nog niet uitvoert omdat u daarvoor nog niet de benodigde ervaring heeft. In dat geval kan tijdelijk een lagere salarisschaal voor u gelden dan de salarisschaal die aan uw functie is verbonden, als u dat bij aanvang van een nieuwe functie met uw werkgever heeft afgesproken.

Als u een functie waarneemt met een hogere salarisschaal, heeft dat geen gevolgen voor uw salarisschaal maar kunt u daarvoor wel een waarnemingstoelage ontvangen.

In bijzondere gevallen kan een lagere salarisschaal voor u gaan gelden. Dit is het geval als u:

 • vanwege ongeschiktheid voor uw functie vanwege ziekte een functie heeft geaccepteerd met een lagere salarisschaal
 • vanwege het VWNW-beleid een functie heeft geaccepteerd met een lagere salarisschaal, maar niet als een lagere salarisschaal vanwege uw omstandigheden zeer onredelijk is
 • tijdelijk een functie vervulde met een hogere salarisschaal en de hogere salarisschaal daarom slechts tijdelijk voor u gold of
 • op eigen verzoek een functie met een lagere salarisschaal gaat vervullen.

Als u van mening bent dat:

 • uw werkzaamheden niet passen binnen uw functiegroep van het Functiegebouw Rijk of
 • aan uw werkzaamheden niet de goede salarisschaal is verbonden

en u kunt het daar niet over eens worden met uw werkgever, dan kunt u dit voorleggen aan de geschillencommissie.

§ 6.2 Periodieke salarisverhogingen

Elke salarisschaal kent elf salarisnummers met bijbehorende salarisbedragen die momenteel gelden.

Als u in dienst treedt, is bij uw inschaling het laagste salarisnummer van uw salarisschaal voor uw werkgever uitgangspunt. U kunt daarover ook gunstiger afspraken maken.

U heeft jaarlijks recht op verhoging van uw salaris naar het volgende salarisnummer, tot u het maximum van uw salarisschaal heeft bereikt. Voorwaarde daarvoor is dat uw leidinggevende van mening is dat u in voldoende mate functioneert. Uw leidinggevende kan beslissen dat u deze salarisverhoging eerder krijgt of in geval van uitstekend functioneren een extra salarisverhoging krijgt.

Als u het maximum van uw salarisschaal heeft bereikt en uw leidinggevende van mening is dat u uitstekend functioneert, kan uw leidinggevende u daarvoor een extra salarisverhoging toekennen. Dit door u de salarisverhogingen toe te kennen naar een bedrag in de naast hogere salarisschaal zolang u uitstekend functioneert. Als uw leidinggevende van mening is dat u niet meer uitstekend functioneert, kunnen uw salarisverhogingen in de naast hogere salarisschaal geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken.

Of u in voldoende mate of uitstekend functioneert blijkt uit uw personeelsgespreksverslag of uit uw beoordeling.

Als uw functioneren niet kan worden vastgesteld omdat u langdurig niet werkt, kan uw leidinggevende beslissen uw periodieke salarisverhoging toch toe te kennen als daarvoor aanleiding is.

§ 6.3 De salarisschalen en maandbedragen per 1 januari 2020

Schaal 1 Schaal 2 Schaal 3
0 € 1.680,00* € 1.784,55 € 1.907,17
1 € 1.710,76 € 1.825,83 € 1.949,03
2 € 1.745,62 € 1.865,91 € 1.991,42
3 € 1.784,55 € 1.907,17 € 2.033,86
4 € 1.825,83 € 1.949,03 € 2.077,44
5 € 1.865,91 € 1.991,42 € 2.143,12
6 € 1.907,17 € 2.033,86 € 2.209,35
7 € 1.949,03 € 2.077,44 € 2.275,60
8 € 1.991,42 € 2.143,12 € 2.338,36
9 € 2.033,86 € 2.209,35 € 2.405,78
10 € 2.077,44 € 2.275,60 € 2.472,01

*Dit bedrag is verhoogd naar WML-niveau per 1 juli 2020

Schaal 4 Schaal 5 Schaal 6
0 € 1.991,42 € 2.077,44 € 2.209,35
1 € 2.033,86 € 2.143,12 € 2.275,60
2 € 2.077,44 € 2.209,35 € 2.338,36
3 € 2.143,12 € 2.275,60 € 2.405,78
4 € 2.209,35 € 2.338,36 € 2.472,01
5 € 2.275,60 € 2.405,78 € 2.538,27
6 € 2.338,36 € 2.472,01 € 2.605,10
7 € 2.405,78 € 2.538,27 € 2.671,36
8 € 2.472,01 € 2.605,10 € 2.737,59
9 € 2.538,27 € 2.671,36 € 2.805,03
10 € 2.605,10 € 2.737,59 € 2.871,26
Schaal 7 Schaal 8 Schaal 9
0 € 2.405,78 € 2.605,10 € 2.805,03
1 € 2.472,01 € 2.671,36 € 2.871,26
2 € 2.538,27 € 2.737,59 € 2.937,51
3 € 2.605,10 € 2.805,03 € 3.029,91
4 € 2.671,36 € 2.871,26 € 3.135,65
5 € 2.737,59 € 2.937,51 € 3.256,52
6 € 2.805,03 € 3.029,91 € 3.387,85
7 € 2.871,26 € 3.135,65 € 3.521,52
8 € 2.937,51 € 3.256,52 € 3.667,37
9 € 3.029,91 € 3.387,85 € 3.815,55
10 € 3.135,65 € 3.521,52 € 3.963,19
Schaal 10 Schaal 11 Schaal 12
0 € 2.737,59 € 3.256,52 € 3.815,55
1 € 2.871,26 € 3.521,52 € 3.963,19
2 € 3.029,91 € 3.667,37 € 4.103,80
3 € 3.256,52 € 3.815,55 € 4.252,00
4 € 3.521,52 € 3.963,19 € 4.400,17
5 € 3.667,37 € 4.103,80 € 4.590,77
6 € 3.815,55 € 4.252,00 € 4.797,65
7 € 3.963,19 € 4.400,17 € 5.003,97
8 € 4.103,80 € 4.590,77 € 5.223,62
9 € 4.252,00 € 4.797,65 € 5.447,34
10 € 4.400,17 € 5.003,97 € 5.671,10
Schaal 13 Schaal 14 Schaal 15
0 € 4.252,00 € 4.797,65 € 5.447,34
1 € 4.400,17 € 5.003,97 € 5.671,10
2 € 4.590,77 € 5.223,62 € 5.895,38
3 € 4.797,65 € 5.447,34 € 6.131,70
4 € 5.003,97 € 5.671,10 € 6.374,52
5 € 5.223,62 € 5.895,38 € 6.596,43
6 € 5.447,34 € 6.131,70 € 6.821,83
7 € 5.671,10 € 6.374,52 € 7.046,67
8 € 5.895,38 € 6.596,43 € 7.247,88
9 € 6.131,70 € 6.821,83 € 7.458,59
10 € 6.374,52 € 7.046,67 € 7.682,93
Schaal 16 Schaal 17 Schaal 18
0 € 6.131,70 € 6.821,83 € 7.458,59
1 € 6.374,52 € 7.046,67 € 7.682,93
2 € 6.596,43 € 7.247,88 € 7.903,12
3 € 6.821,83 € 7.458,59 € 8.127,45
4 € 7.046,67 € 7.682,93 € 8.372,65
5 € 7.247,88 € 7.903,12 € 8.624,34
6 € 7.458,59 € 8.127,45 € 8.876,72
7 € 7.682,93 € 8.372,65 € 9.128,43
8 € 7.903,12 € 8.624,34 € 9.403,02
9 € 8.127,45 € 8.876,72 € 9.677,61
10 € 8.372,65 € 9.128,43 € 9.952,84

§ 6.4 Jubileumuitkering

Als u 12½, 25, 40 of 50 jaar gewerkt heeft bij de overheid heeft u recht op een jubileumuitkering. Dit is alleen niet het geval als u van een andere werkgever binnen de overheid voor deze diensttijd al een soortgelijke jubileumuitkering heeft ontvangen. De hoogte van uw jubileumuitkering is afhankelijk van uw:

 • diensttijd
 • maandinkomen en
 • arbeidsduur in de vijf voorafgaande jaren.

Als diensttijd voor een jubileumuitkering telt de gewerkte tijd mee waarin u ABP-pensioen heeft opgebouwd. Daarnaast telt voor de jubileumuitkering ook de diensttijd mee van enkele specifieke situaties in de periode voorafgaand aan 1 juli 2014.

Bij gelijktijdige dienstverbanden telt de diensttijd voor de jubileumuitkering maar één keer mee.

Als u vanwege een periode van verlof geen maandinkomen ontvangt, telt deze periode meestal niet mee voor uw jubileumuitkering. Een periode van verlof zonder maandinkomen telt wel mee in geval van:

Als u vanwege uw diensttijd tijdens de periode van verlof waarin u geen maandinkomen ontvangt recht krijgt op een jubileumuitkering, dan ontvangt u de jubileumuitkering zodra u na dit verlof weer maandinkomen ontvangt. Voor het berekenen van de hoogte van uw jubileumuitkering wordt in dat geval uitgegaan van uw maandinkomen voordat u met verlof ging.

De hoogte van uw jubileumuitkering is een percentage van uw maandinkomen dat geldt op de datum van uw jubileum bij een bepaalde diensttijd volgens de volgende tabel:

Diensttijd: Percentage maandinkomen:
12,5 jaar 25
25 jaar 70
40 jaar 100
50 jaar 100

Als u in de vijf jaren voorafgaand aan uw jubileumuitkering een wisselende arbeidsduur had, wordt voor het berekenen van de jubileumuitkering uitgegaan van uw gemiddelde arbeidsduur in die jaren. De berekende jubileumuitkering wordt naar boven afgerond op een bedrag dat een veelvoud is van € 2,50.

Gedeeltelijke jubileumuitkering

In de volgende situaties heeft u mogelijk recht op een gedeeltelijke jubileumuitkering:

Dit is het geval als:

 • uw diensttijd ten minste tien jaar bedraagt en
 • u vanwege uw diensttijd binnen vijf jaar recht heeft op een jubileumuitkering.

De hoogte van uw gedeeltelijke jubileumuitkering is een evenredig deel van de jubileumuitkering die u anders binnen vijf jaar zou ontvangen. Als u de gedeeltelijke jubileumuitkering ontvangt vanwege een vermindering van uw arbeidsduur wordt bij de berekening daarvan uitgegaan van het maandinkomen dat hoort bij het aantal uren dat u minder gaat werken.

Als u een gedeeltelijke jubileumuitkering ontvangt, zal uw werkgever deze in mindering brengen op een toekomstige jubileumuitkering. Dit geldt alleen voor het deel van uw toekomstige jubileumuitkering waarvoor u reeds een gedeeltelijke jubileumuitkering heeft ontvangen.

Er kan in uw voordeel van de bepalingen in deze paragraaf worden afgeweken. Dit is alleen mogelijk als uw werkgever van mening is dat de toepassing daarvan in uw omstandigheden zeer onredelijk is.