CAO Rijk

CAO Rijk

Hoofdstuk 6. Vaste beloning

§ 6.1 Uw salarisschaal

De salarisschalen staan in dit hoofdstuk van de cao. Een van deze salarisschalen geldt voor u. Welke dit is, is afhankelijk van uw functie en de salarisschaal die daaraan in het Functiegebouw Rijk is verbonden. Als voor u geen functie in het Functiegebouw Rijk geldt, en uw salarisschaal ook niet is geregeld in het specifieke deel van deze cao, dan heeft uw werkgever met de vakbonden afspraken gemaakt over de wijze waarop wordt vastgesteld welke salarisschaal voor uw functie geldt. Als dat zo is, dan zijn die afspraken opgenomen in het personeelsreglement van uw organisatie.

Het kan zijn dat u een deel van de bij uw nieuwe functie behorende werkzaamheden nog niet uitvoert omdat u daarvoor nog niet de benodigde ervaring heeft. In dat geval kan tijdelijk een lagere salarisschaal voor u gelden dan de salarisschaal die aan uw functie is verbonden, als u dat bij aanvang van een nieuwe functie met uw werkgever heeft afgesproken.

Als u een functie waarneemt met een hogere salarisschaal, heeft dat geen gevolgen voor uw salarisschaal maar kunt u daarvoor wel een waarnemingstoelage ontvangen.

In bijzondere gevallen kan een lagere salarisschaal voor u gaan gelden. Dit is het geval als u:

 • vanwege ongeschiktheid voor uw functie vanwege ziekte een functie heeft geaccepteerd met een lagere salarisschaal
 • vanwege het VWNW-beleid een functie heeft geaccepteerd met een lagere salarisschaal, maar niet als een lagere salarisschaal vanwege uw omstandigheden zeer onredelijk is
 • tijdelijk een functie vervulde met een hogere salarisschaal en de hogere salarisschaal daarom slechts tijdelijk voor u gold of
 • op eigen verzoek een functie met een lagere salarisschaal gaat vervullen.

Als u van mening bent dat:

 • uw werkzaamheden niet passen binnen uw functiegroep van het Functiegebouw Rijk of
 • aan uw werkzaamheden niet de goede salarisschaal is verbonden

en u kunt het daar niet over eens worden met uw werkgever, dan kunt u dit voorleggen aan de geschillencommissie.

§ 6.2 Periodieke salarisverhogingen

Elke salarisschaal kent elf salarisnummers met bijbehorende salarisbedragen die momenteel gelden.

Als u in dienst treedt, is bij uw inschaling het laagste salarisnummer van uw salarisschaal voor uw werkgever uitgangspunt. U kunt daarover ook gunstiger afspraken maken.

U heeft vervolgens na iedere twaalf maanden recht op verhoging van uw salaris naar het volgende salarisnummer, tot u het maximum van uw salarisschaal heeft bereikt. Voorwaarde daarvoor is dat uw leidinggevende van mening is dat u in voldoende mate functioneert. Uw leidinggevende kan beslissen dat u deze salarisverhoging eerder krijgt of in geval van uitstekend functioneren een extra salarisverhoging krijgt.

Als u het maximum van uw salarisschaal heeft bereikt en uw leidinggevende van mening is dat u uitstekend functioneert, kan uw leidinggevende u daarvoor een extra salarisverhoging toekennen. Dit door u de salarisverhogingen toe te kennen naar een bedrag in de naast hogere salarisschaal zolang u uitstekend functioneert. Als uw leidinggevende van mening is dat u niet meer uitstekend functioneert, kunnen uw salarisverhogingen in de naast hogere salarisschaal geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken.

Of u in voldoende mate of uitstekend functioneert blijkt uit uw personeelsgespreksverslag of uit uw beoordeling.

Als uw functioneren niet kan worden vastgesteld omdat u langdurig niet werkt, kan uw leidinggevende beslissen uw periodieke salarisverhoging toch toe te kennen als daarvoor aanleiding is.

§ 6.3 De salarisschalen en maandbedragen per 1 juli 2020

Schaal 1 Schaal 2 Schaal 3
0 € 1.691,76 € 1.797,04 € 1.920,52
1 € 1.722,74 € 1.838,61 € 1.962,67
2 € 1.757,84 € 1.878,97 € 2.005,36
3 € 1.797,04 € 1.920,52 € 2.048,10
4 € 1.838,61 € 1.962,67 € 2.091,98
5 € 1.878,97 € 2.005,36 € 2.158,12
6 € 1.920,52 € 2.048,10 € 2.224,82
7 € 1.962,67 € 2.091,98 € 2.291,53
8 € 2.005,36 € 2.158,12 € 2.354,73
9 € 2.048,10 € 2.224,82 € 2.422,62
10 € 2.091,98 € 2.291,53 € 2.489,31
Schaal 4 Schaal 5 Schaal 6
0 € 2.005,36 € 2.091,98 € 2.224,82
1 € 2.048,10 € 2.158,12 € 2.291,53
2 € 2.091,98 € 2.224,82 € 2.354,73
3 € 2.158,12 € 2.291,53 € 2.422,62
4 € 2.224,82 € 2.354,73 € 2.489,31
5 € 2.291,53 € 2.422,62 € 2.556,04
6 € 2.354,73 € 2.489,31 € 2.623,34
7 € 2.422,62 € 2.556,04 € 2.690,06
8 € 2.489,31 € 2.623,34 € 2.756,75
9 € 2.556,04 € 2.690,06 € 2.824,67
10 € 2.623,34 € 2.756,75 € 2.891,36
Schaal 7 Schaal 8 Schaal 9
0 € 2.422,62 € 2.623,34 € 2.824,67
1 € 2.489,31 € 2.690,06 € 2.891,36
2 € 2.556,04 € 2.756,75 € 2.958,07
3 € 2.623,34 € 2.824,67 € 3.051,12
4 € 2.690,06 € 2.891,36 € 3.157,60
5 € 2.756,75 € 2.958,07 € 3.279,32
6 € 2.824,67 € 3.051,12 € 3.411,56
7 € 2.891,36 € 3.157,60 € 3.546,17
8 € 2.958,07 € 3.279,32 € 3.693,04
9 € 3.051,12 € 3.411,56 € 3.842,26
10 € 3.157,60 € 3.546,17 € 3.990,93
Schaal 10 Schaal 11 Schaal 12
0 € 2.756,75 € 3.279,32 € 3.842,26
1 € 2.891,36 € 3.546,17 € 3.990,93
2 € 3.051,12 € 3.693,04 € 4.132,53
3 € 3.279,32 € 3.842,26 € 4.281,76
4 € 3.546,17 € 3.990,93 € 4.430,97
5 € 3.693,04 € 4.132,53 € 4.622,91
6 € 3.842,26 € 4.281,76 € 4.831,23
7 € 3.990,93 € 4.430,97 € 5.039,00
8 € 4.132,53 € 4.622,91 € 5.260,19
9 € 4.281,76 € 4.831,23 € 5.485,47
10 € 4.430,97 € 5.039,00 € 5.710,80
Schaal 13 Schaal 14 Schaal 15
0 € 4.281,76 € 4.831,23 € 5.485,47
1 € 4.430,97 € 5.039,00 € 5.710,80
2 € 4.622,91 € 5.260,19 € 5.936,65
3 € 4.831,23 € 5.485,47 € 6.174,62
4 € 5.039,00 € 5.710,80 € 6.419,14
5 € 5.260,19 € 5.936,65 € 6.642,61
6 € 5.485,47 € 6.174,62 € 6.869,58
7 € 5.710,80 € 6.419,14 € 7.096,00
8 € 5.936,65 € 6.642,61 € 7.298,62
9 € 6.174,62 € 6.869,58 € 7.510,80
10 € 6.419,14 € 7.096,00 € 7.736,71
Schaal 16 Schaal 17 Schaal 18
0 € 6.174,62 € 6.869,58 € 7.510,80
1 € 6.419,14 € 7.096,00 € 7.736,71
2 € 6.642,61 € 7.298,62 € 7.958,44
3 € 6.869,58 € 7.510,80 € 8.184,34
4 € 7.096,00 € 7.736,71 € 8.431,26
5 € 7.298,62 € 7.958,44 € 8.684,71
6 € 7.510,80 € 8.184,34 € 8.938,86
7 € 7.736,71 € 8.431,26 € 9.192,33
8 € 7.958,44 € 8.684,71 € 9.468,84
9 € 8.184,34 € 8.938,86 € 9.745,35
10 € 8.431,26 € 9.192,33 € 10.022,51

§ 6.4 Jubileumuitkering

Als u 12½, 25, 40 of 50 jaar gewerkt heeft bij de overheid heeft u recht op een jubileumuitkering. Dit is alleen niet het geval als u van een andere werkgever binnen de overheid voor deze diensttijd al een soortgelijke jubileumuitkering heeft ontvangen. De hoogte van uw jubileumuitkering is afhankelijk van uw:

 • diensttijd
 • maandinkomen en
 • arbeidsduur in de vijf voorafgaande jaren.

Als diensttijd voor een jubileumuitkering telt de gewerkte tijd mee waarin u verplicht ABP-pensioen heeft opgebouwd bij een verplicht bij het ABP aangesloten organisatie. Daarnaast telt voor de jubileumuitkering ook de diensttijd mee van enkele specifieke situaties in de periode voorafgaand aan 1 juli 2014.

Bij gelijktijdige dienstverbanden telt de diensttijd voor de jubileumuitkering maar één keer mee.

Als u vanwege een periode van verlof geen maandinkomen ontvangt, telt deze periode meestal niet mee voor uw jubileumuitkering. Een periode van verlof zonder maandinkomen telt wel mee in geval van:

Als u vanwege uw diensttijd tijdens de periode van verlof waarin u geen maandinkomen ontvangt recht krijgt op een jubileumuitkering, dan ontvangt u de jubileumuitkering zodra u na dit verlof weer maandinkomen ontvangt. Voor het berekenen van de hoogte van uw jubileumuitkering wordt in dat geval uitgegaan van uw maandinkomen voordat u met verlof ging.

De hoogte van uw jubileumuitkering is een percentage van uw maandinkomen dat geldt op de datum van uw jubileum bij een bepaalde diensttijd volgens de volgende tabel:

Diensttijd: Percentage maandinkomen:
12,5 jaar 25
25 jaar 70
40 jaar 100
50 jaar 100

Als u in de vijf jaren voorafgaand aan uw jubileumuitkering een wisselende arbeidsduur had, wordt voor het berekenen van de jubileumuitkering uitgegaan van uw gemiddelde arbeidsduur in die jaren. De berekende jubileumuitkering wordt naar boven afgerond op een bedrag dat een veelvoud is van € 2,50.

Gedeeltelijke jubileumuitkering

In de volgende situaties heeft u mogelijk recht op een gedeeltelijke jubileumuitkering:

Dit is het geval als:

 • uw diensttijd ten minste tien jaar bedraagt en
 • u vanwege uw diensttijd binnen vijf jaar recht heeft op een jubileumuitkering.

De hoogte van uw gedeeltelijke jubileumuitkering is een evenredig deel van de jubileumuitkering die u anders binnen vijf jaar zou ontvangen. Als u de gedeeltelijke jubileumuitkering ontvangt vanwege een vermindering van uw arbeidsduur wordt bij de berekening daarvan uitgegaan van het maandinkomen dat hoort bij het aantal uren dat u minder gaat werken.

Als u een gedeeltelijke jubileumuitkering ontvangt, zal uw werkgever deze in mindering brengen op een toekomstige jubileumuitkering. Dit geldt alleen voor het deel van uw toekomstige jubileumuitkering waarvoor u reeds een gedeeltelijke jubileumuitkering heeft ontvangen.

Er kan in uw voordeel van de bepalingen in deze paragraaf worden afgeweken. Dit is alleen mogelijk als uw werkgever van mening is dat de toepassing daarvan in uw omstandigheden zeer onredelijk is.

§ 6.5 Eenmalige cao-uitkering 2020

U heeft recht op de eenmalige cao-uitkering 2020 als u op 1 juli 2020 in dienst was en een maandinkomen ontving. Ook als u geen maaninkomen ontving op 1 juli 2020 vanwege:

 • levensloopverlof
 • een periode van maximaal zes weken overig verlof op grond van een bepaling in deze cao
 • verlof op grond van de Wet arbeid en zorg
 • een VWNW-verlofperiode

ontvangt u de uitkering. Als u om een andere reden geen maandinkomen ontving, krijgt u de uitkering niet.

De uitkering bedraagt € 225.


Uitleg van CAO-partijen

§ 6.4 Jubileumuitkering

Wisselende arbeidsduur

Had u in de vijf jaren voorafgaand aan uw (gedeeltelijke) jubileumuitkering een wisselende arbeidsduur? Dan wordt voor het berekenen van de jubileumuitkering uitgegaan van uw gemiddelde arbeidsduur in die jaren bij de sector Rijk. Het gaat hierbij om een gewogen gemiddelde.

Voorbeeld
Na 21 jaar bij gemeenten in dienst te zijn geweest, werkt u 4 jaar bij de sector Rijk. Dan wordt bij de berekening van uw (gedeeltelijke) jubileumuitkering uitgegaan van uw gemiddelde arbeidsduur van de laatste 4 jaar.

Maanden Arbeidsduur per week Aandeel (%)
12 32 25%
36 36 75%

Gewogen gemiddelde arbeidsduur: 35 uur per week

Gedeeltelijke jubileumuitkering

De gedeeltelijke jubileumuitkering bedraagt een evenredig deel van de volledige jubileumuitkering, die u binnen 5 jaar zou ontvangen. Heeft u bijvoorbeeld op de ontslagdatum 38 dienstjaren? Dan is de gedeeltelijke jubileumuitkering 38/40 van de jubileumuitkering bij 40 dienstjaren.

U heeft recht op een gedeeltelijke jubileumuitkering als u voldoet aan de volgende drie voorwaarden:

 • U heeft een diensttijd van minimaal 10 jaar.
 • U bent (gedeeltelijk) ontslagen vanwege een reorganisatie of arbeidsongeschiktheid door ziekte.
 • U zou binnen 5 jaar na de ontslagdatum in aanmerking zijn gekomen voor een jubileumuitkering.

Het recht op een gedeeltelijke jubileumuitkering is ook een van de voorzieningen in het Van werk naar werk beleid (VWNW-beleid).

Gedeeltelijk ontslag wegens ziekte

Wordt u voor een deel van uw arbeidsduur ontslagen wegens ziekte en voldoet u aan de voorwaarden voor een gedeeltelijke jubileumuitkering? Dan zal deze uitsluitend worden berekend over het gedeelte waarvoor u bent ontslagen. De uren waarvoor u geen ontslag heeft gekregen, tellen volledig mee bij de berekening van een eventuele toekomstige jubileumuitkering.

Voorbeeld
Na 36 dienstjaren bent u vanwege ziekte ontslagen voor 18 uur per week. U verdiende op dat moment € 3.200. U krijgt dan een jubileumuitkering van 36/40 van € 1.600 = € 1.440.

U blijft dus voor 18 uur per week werkzaam. Na 4 jaar heeft u dan recht op een netto jubileumuitkering van € 1.600 bij het bereiken van uw 40-jarige jubileum.

Gedeeltelijke jubileumuitkering bij reorganisatieontslag

Heeft u bij een reorganisatieontslag een gedeeltelijke jubileumuitkering ontvangen en bent u daarna opnieuw in dienst getreden bij een werkgever binnen de sector Rijk? Dan wordt deze gedeeltelijke jubileumuitkering in mindering gebracht op een eventuele toekomstige jubileumuitkering.

De hoogte van het te verrekenen bedrag hangt af van de omvang van uw huidige contract. Als u een volledige arbeidsduur heeft, wordt het volledige bedrag van uw gedeeltelijke jubileumuitkering in mindering gebracht op uw totale jubileumuitkering. Dat kan betekenen dat u niets overhoudt. Bent u vanwege reorganisatie uit een functie met een volledige arbeidsuur ontslagen? En gaat u daarna voor 50% werken? Dan wordt de helft van het bedrag van uw gedeeltelijke jubileumuitkering verrekend.

Voorbeeld
Na 36 dienstjaren bent u vanwege een reorganisatie ontslagen. U had een volledige arbeidsduur en verdiende op dat moment € 3.200. U krijgt dan een gedeeltelijke jubileumuitkering van 36/40 van € 3.200 = € 2.880.

Na 2 jaar komt u opnieuw in dienst bij de sector Rijk, in een andere functie voor 18 uur per week (50% van 36 uur). Na 4 jaar heeft u dan recht op € 1.600 bij het bereiken van uw 40-jarige jubileum. Hiervan moet u echter de helft van uw gedeeltelijke jubileumuitkering aftrekken: 50% x € 2.880 = € 1.440. Uw jubileumuitkering bedraagt dan € 1.600 - € 1.440 = € 160.

§ 6.5 Eenmalige cao-uitkering 2020

De eenmalige cao-uitkering gaat uit van een peildatum: 1 juli 2020. Dat houdt in dat uw situatie op die datum bepalend is voor uw aanspraak op deze uitkering van € 225. Dit is een brutobedrag.

In dienst op peildatum

Als u op 1 juli 2020 in dienst was, heeft u recht op de eenmalige cao-uitkering; ook als u na die datum uit dienst bent gegaan. Het omgekeerde is ook het geval; als u na 1 juli 2020 in dienst bent gekomen krijgt u de uitkering niet.

Maandinkomen op peildatum

U heeft recht op de eenmalige cao-uitkering als u op 1 juli 2020 een maandinkomen ontving of geen maandinkomen ontving vanwege de in de cao genoemde situaties. Dit is ook het geval als uw situatie na 1 juli 2020 is veranderd. In de cao is een periode van meer dan zes weken verlof op grond van de bepalingen van de cao genoemd als een van de situaties waarin zonder maandinkomen wel recht is op de eenmalige cao-uitkering. Deze verlofbepalingen zijn opgenomen in hoofdstuk 5 (langdurend bijzonder verlof) en bijlage 18 (levensloopverlof).

Arbeidsduur op peildatum

Daarnaast is uw arbeidsduur zoals opgenomen in uw arbeidsovereenkomst bepalend voor de hoogte van de eenmalige cao-uitkering. Als u op 1 juli 2020 een volledige arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week had, dan heeft u recht op € 225. Als uw arbeidsduur op 1 juli 2020 meer of minder was, dan krijgt u een bedrag naar rato.

Voorbeeld
Uw arbeidsduur op 1 juli 2020 was 24 uur per week: uw uitkering bedraagt dan 24/36 x € 225 = € 150.

Uw arbeidsduur op 1 juli 2020 was 38 uur per week: uw uitkering bedraagt dan 38/36 x € 225 = € 237,50.

Voormalige werknemers

Als u voorheen in dienst was bij de sector Rijk dan kunt u ook recht hebben op de eenmalige cao-uitkering. Dat is het geval als u op 1 juli 2020 recht had op:

 • een SBF-uitkering of een uitkering overgangsrecht substantieel bezwarende functies
 • een bovenwettelijke WW-uitkering of een wachtgelduitkering

De hoogte van uw uitkering is naar rato van uw uitkeringspercentage en naar rato van uw arbeidsduur op het moment dat u uit dienst ging.

Voorbeeld
Uw arbeidsduur op het moment dat u uit dienst ging was 32 uur en uw uitkeringspercentage is 70% van wat u verdiende toen u nog in dienst was. Uw uitkering bedraagt dan 70% van 32/36 x € 225 = € 140.

Als u sinds 1 januari 2020 uit dienst bent gegaan en nu recht heeft op de in de cao geregelde aanvulling op de WW, dan ontvangt u de eenmalige uitkering niet. De reden hiervoor is dat uw uitkering de ontwikkeling van de WW volgt. Daarin is de gemiddelde loonontwikkeling van alle cao’s in Nederland verwerkt, inclusief de eenmalige cao-uitkeringen in die cao’s.