CAO Rijk

CAO Rijk

Bijlage 1: Definities

AAC

De Advies- en Arbitragecommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 22 mei 1984 (Staatsblad 1984 317) die sinds 1985 op verzoek van overlegpartijen binnen de sector Rijk en daarbuiten, tot taak heeft te adviseren en arbitrale uitspraken te doen over in het overleg gerezen geschillen. Deze taak wordt ook na 1 januari 2020 voortgezet, waarbij de bepalingen over samenstelling van de AAC zoals nu geregeld in artikelen 110g en 115 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement van toepassing blijven (met dien verstande dat voor de sector Rijk geen sprake meer is van Koninklijk benoemde leden).

Aangeboden passende functie

Er is in verband met het VWNW-beleid sprake van een aangeboden passende functie als het krijgen van de aangeboden functie alleen afhankelijk is van de acceptatie van de VWNW-kandidaat.

Aanstellingskeuring

Een onderzoek dat een (medisch) deskundige of bedrijfsarts verricht op verzoek van de werkgever aan het slot van een sollicitatieprocedure. Het onderzoek kan bestaan uit vragenlijsten, een gesprek en/of aanvullend lichamelijk of laboratoriumonderzoek.

ABP

Algemeen burgerlijk pensioenfonds.

ABP-pensioen

Een pensioen op grond van het ABP-pensioenreglement.

ABP-pensioenjaren

Alle diensttijd van een werknemer doorgebracht als overheidswerknemer als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet privatisering ABP.

Afwijkingsmogelijkheden in deze cao

Over de volgende onderwerpen in deze cao kan de werkgever met vakbonden afwijkende of aanvullende collectieve afspraken maken:

 • Wijze vaststellen welke salarisschaal voor een functie geldt als geen gebruik wordt gemaakt van het Functiegebouw Rijk
 • Toelage onregelmatige dienst
 • Vaste toelage onregelmatige dienst
 • Toelage bereikbaarheids en beschikbaarheidsdienst
 • Toelage bezwarende omstandigheden
 • Overwerkvergoeding
 • Dienstreizen naar het buitenland
 • Gebruik dienstauto
 • Telewerkvergoeding
 • Representatiekostenvergoeding: aanwijzen functies
 • Enkele VWNW-voorzieningen
 • Geen ruil van stimuleringspremie voor een VWNW-verlofperiode
 • Straffen: opleggen boete
 • Voorzieningen uitgezonden werknemers naar een volkenrechtelijke organisatie
 • Experimenteerbepaling: tijdelijke afwijkingsmogelijkheid van deze cao

In de betreffende cao-bepalingen is steeds aangegeven in hoeverre afwijken of aanvullen mogelijk is en welke voorwaarden daarbij gelden.

AGFA

De Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 13 oktober 1992 (Staatsblad 1992, 565) die sindsdien onder andere tot taak heeft te adviseren over voorgenomen disciplinaire straffen van ambtenaren in de sector Rijk vanwege de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting, vereniging, vergadering en betoging, voordat een disciplinaire maatregel door een werkgever wordt opgelegd. Deze taak wordt ook na 1 januari 2020 voortgezet.

Andere instantie bevoegd tot onderzoeken melding vermoeden misstand

Instanties zoals Inspectiediensten en het Openbaar Ministerie.

Andere vaste inkomensbestanddelen in uw nieuwe functie (buiten de sector Rijk)

Naast het salaris betreft dit: de vakantie-uitkering, een vaste eindejaarsuitkering, een vaste winstdelingsuitkering en overige vaste beloningen.

Arbeidsduur

Het gemiddeld aantal uren per week dat een werknemer volgens zijn arbeidsovereenkomst werkt.

Arbeidsomstandighedenwet

Deze wet bevat regels voor u en de werkgever en is gericht op het bevorderen van de gezondheid, veiligheid en welzijn van de werknemers binnen de organisatie.

Arbeidsongeschikt(heid)

Het (gedeeltelijk) niet in staat zijn om de eigen werkzaamheden te verrichten als gevolg van ziekte, zwangerschap of bevalling.

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. Waar dit in deze cao ziet op het arbeidsverleden van de werknemer wordt hiermee ook de voormalige aanstelling in ambtelijke dienst bedoeld. Waar in deze cao wordt gesproken over een arbeidsovereenkomst bij een werkgever buiten de sector Rijk, is daarmee ook een aanstelling in ambtelijke dienst bedoeld.

Arbeidspatroon

Een van te voren bekend gemaakt individueel schema zoals bedoeld in artikel 4:1a van de Arbeidstijdenwet voor een werknemer met daarin de begin- en eindtijden van de werktijden op de werkdagen over een bepaalde periode.

Bedrijfsarts

Een persoon, door de werkgever belast met taken uit de Arbeidsomstandighedenwet, die als bedrijfsarts staat ingeschreven in een erkend specialistenregister (cf. art. 14 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg).

Bedrijfsfitness

Conditie- of krachttraining die plaatsvindt onder deskundig toezicht en die georganiseerd of ingevoerd wordt door de werkgever.

Beeldschermbril

Een bril om scherp te zien tijdens het uitvoeren van beeldschermwerk, geschikt voor een leesafstand van 50-60 cm.

Beeldschermwerk

Werk zoals beschreven in de Arbocatalogus Beeldschermwerk sector Rijk.

Bent ontslagen om een dringende reden

Een ontslag conform artikel 7:667 BW (in het spraakgebruik bekend als ontslag op staande voet) waarvan de kantonrechter heeft geoordeeld dat het ontslag terecht is dan wel het ontslag door de werknemer niet of niet op tijd is aangevochten bij de kantonrechter.

Beoordelaars

De leidinggevende van de werknemer en de mede-beoordelaar ofwel degene die (mede) verantwoordelijkheid draagt voor het functioneren van de te beoordelen werknemer.

Berekeningswijze vaste reiskostenvergoeding

Methode 2, zoals opgenomen in paragraaf 21.1.2 van het Handboek Loonheffing.

Beroepsincident

Een beroepsincident is een beroepsziekte of een dienstongeval voortvloeiend uit een gevaarzettende situatie die rechtstreeks verband houdt met de uitvoering van zijn taak waaraan de werknemer zich vanwege zijn specifieke functie niet kan onttrekken.

Beroepsziekte

Onder beroepsziekte wordt verstaan een psychische beroepsziekte of een lichamelijke beroepsziekte.

 • Een psychische beroepsziekte: een ziekte, die in overwegende mate haar oorzaak vindt in de aard van de aan de werknemer opgedragen werkzaamheden of in de bijzondere omstandigheden waaronder deze moesten worden verricht, die objectief bezien een buitensporig karakter dragen, en niet aan zijn schuld of onvoorzichtigheid is te wijten.
 • Een lichamelijke beroepsziekte: een ziekte, die in overwegende mate haar oorzaak vindt in de aard van de aan de werknemer opgedragen werkzaamheden of in de bijzondere omstandigheden waaronder deze moesten worden verricht, en niet aan zijn schuld of onvoorzichtigheid is te wijten.
Beschermingskleding of –middelen die u in uw werk belemmeren

Beschermingskleding of -middelen die een ernstige belemmering vormen voor de normale ademhaling, huidoppervlakte-uitwaseming en de bewegingsmogelijkheden.

Buitenland

De gebieden buiten het Europees deel van Nederland.

Civiele expert

Een expert die tijdelijk door de minister van Buitenlandse Zaken in dienst is genomen om te worden uitgezonden voor een civiele missie bij een internationale organisatie of buitenlandse overheid en daar werkzaamheden uitvoert onder toezicht van die internationale organisatie of buitenlandse overheid.

Collectieve afspraak

Een afspraak tussen (sector)werkgever en vakbonden die gaat over rechten of verplichtingen van (een groep van) individuele werknemers. Tevens wordt hier onder verstaan een afspraak tussen de werkgever en de ondernemingsraad conform de WOR.

Contacturen

Het aantal uren dat een werknemer die een opleiding of studie volgt (al dan niet als onderdeel van een groep) contact heeft met een of meer leden van een didactisch team van de opleiding of studie. Dit ten behoeve van het vergaren van kennis en vaardigheden waarvoor de opleiding of studie bedoeld is of om de leerresultaten te evalueren.

Dagloon

Het loon waarover de premies voor de sociale verzekeringen wordt betaald, zonder toepassing van de maximale heffingsgrondslag.

De overheid zorgt voor (...)

Al dan niet tegen betaling verstrekt door of voor rekening van het Rijk, een ander Nederlands publiekrechtelijk lichaam of semi-publiekrechtelijk lichaam.

Dienstauto

Een auto die ten behoeve van zakelijk gebruik ter beschikking is gesteld aan een werknemer.

Dienstongeval

Een ongeval dat is veroorzaakt door de aard van de opgedragen werkzaamheden of door de bijzondere omstandigheden waaronder deze moesten worden verricht, en niet aan de schuld of onvoorzichtigheid van de werknemer is te wijten.

Dienstreis

Een door de werkgever noodzakelijk geachte reis en verblijf in verband met het verrichten van werkzaamheden op een andere locatie dan de eigen werklocatie.

Diensttijd voor 1 juli 2014 in specifieke situaties die meetelt voor jubileumuitkering

Diensttijd voor 1 juli 2014 telt in de volgende situaties mee als gewerkte tijd voor een jubileumuitkering:
- Diensttijd bij een verplicht bij het ABP aangesloten organisatie waarbij geen ABP-pensioen is opgebouwd.

- Diensttijd in Nederlandse militaire dienst, in werkelijke dienst bij het Korps Nationale Reserve en/of bij het reserve-personeel der krijgsmacht
- Diensttijd op Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba bij de overheid, in militaire dienst en/of bij het niet-openbaar onderwijs als hierbij een overheidspensioenregeling van toepassing was of zou zijn geweest bij een vast dienstverband
- Diensttijd voor 10 oktober 2010 op de Nederlandse Antillen bij de overheid, in militaire dienst en/of bij het niet-openbaar onderwijs als hierbij een overheidspensioenregeling van toepassing was of zou zijn geweest bij een vast dienstverband
- Diensttijd voor 25 november 1975 in Suriname bij de overheid, in militaire dienst en/of bij het niet-openbaar onderwijs als hierbij een overheidspensioenregeling van toepassing was of zou zijn geweest bij een vast dienstverband.

Deze definitie is volgens partijen een letterlijke vertaling van artikel 4, tweede lid, onderdeel b, van de vervallen Regeling gratificatie bij ambsjubileum 2014. In geval van twijfel of diensttijd voor een jubileumuitkering meetelt, kan het nuttig zijn die bepaling ook te raadplegen.

Drie jaar werkzaam in eenzelfde of vergelijkbare functie

Een werknemer die drie jaar lang niet van functie is veranderd, maar ook een werknemer die binnen de organisatie wel van afdeling of organisatieonderdeel is veranderd maar in totaal drie jaar lang in functies werkzaam is geweest die volgens het Functiegebouw Rijk dezelfde salarisschaal, functiekenmerken en -eisen kennen.

Duurzame re-integratie

Structurele werkhervatting en werkbehoud van de werknemer. De re-integratie activiteiten moeten dit ten doel hebben en daarop voldoende zijn gericht.

Een aantal onderwerpen rond de begeleiding naar ander werk bij het VWNW-beleid waarvoor u bij een verschil van mening met uw werkgever direct naar de geschillencommissie kunt

Het gaat hierbij om een verschil van mening over de volgende onderwerpen:

 • de inhoud van het VWNW-advies
 • de faciliteiten in het VWNW-plan
 • het verlengen van een periode van zes maanden VWNW-begeleiding
 • (een klacht over) de wijze waarop de werkgever de VWNW-begeleiding uitvoert
 • een redelijke termijn voor de werknemer om na outsourcing te wennen aan de nieuwe situatie
 • een te sluiten overeenkomst of de beslissing die de werkgever in de afrondende fase wil nemen.
Een gelegenheid die daarvoor bedoeld is

Een algemeen toegankelijke gelegenheid die logies en/of maaltijden en/of dranken ter consumptie aanbiedt.

Erg vuil worden van het werk

Het werken in een situatie die een zodanige verontreiniging van de huid veroorzaakt dat deze ook na het gebruik van speciale reinigingsmiddelen duidelijk waarneembaar blijft.

Familie (eigen of aangetrouwd) in eerste graad

Dit zijn:

 • partner (via huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract)
 • ouders (inclusief stiefouders en adoptieouders)
 • schoonouders
 • kinderen (inclusief stiefkinderen en adoptiekinderen)
 • schoondochters en schoonzonen.
Familie (eigen of aangetrouwd) in tweede graad

Dit zijn:

 • broers en zussen (inclusief stiefbroers en stiefzussen)
 • zwagers en schoonzussen
 • kleinkinderen
 • grootouders.
Fiets

Een vervoermiddel met minimaal twee wielen dat met spierkracht via pedalen wordt aangedreven, al dan niet met elektrische trapondersteuning. Hierbij maakt het niet uit of voor de fiets een verplichting tot het sluiten van een aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen geldt.

FLO-functies die niet zijn aangemerkt als substantieel bezwarend

Een functie waaraan voor 1 januari 2000 functioneel leeftijdsontslag was verbonden en die is opgenomen in de lijst van functies waarvoor SBF-overgangsrecht geldt dat onderdeel is van deze cao.

Functie

Het samenstel van de door de werkgever opgedragen en door de werknemer te verrichten werkzaamheden.

Functievolger

Een werknemer die bij een reorganisatie zijn ongewijzigde of beperkt gewijzigde functie volgt naar een andere plek in de nieuwe organisatie. Het vaststellen van criteria voor functievolgerschap bij een beperkt gewijzigde functie vindt plaats in het decentraal georganiseerd overleg.

Garantie-uren

Het aantal uren waarvan een werknemer met een arbeidsovereenkomst als oproepkracht met de werkgever heeft afgesproken dat die minimaal betaald worden.

Gebruikelijke methodiek en beoordelingsnorm SB-functies

De methodiek en normering om periodiek het criterium substantieel bezwarend in een SB-functie te beoordelen, zoals beschreven in het het onderzoeksrapport ‘Herijking Flo-functies Rijksoverheid’(AMG-TNO, maart 1999).

Hoge Colleges van Staat

Een aantal overheidsorganen binnen de overheid met een bijzondere positie waarvan wettelijk is vastgelegd dat ze zelfstandig en onafhankelijk zijn. Het betreft:

 • de Eerste Kamer der Staten-Generaal
 • de Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • de Raad van State
 • de Algemene Rekenkamer
 • de Nationale ombudsman en
 • de Kanselarij der Nederlandse Orden.
In zeer lawaaiige omgeving werken

Het werken in situaties waarin het gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen niet mogelijk of niet afdoende is en waarin door het aanhoudende lawaai onderling contact nauwelijks mogelijk is of de geluidsterkte gelijk is aan of groter is dan 80 d(B)A.

Internationale volkenrechtelijke organisatie

Een publiekrechtelijke organisatie die bij of krachtens een volkenrechtelijk verdrag is ingesteld (zoals de Raad van Europa en de Verenigde Naties).

Lid van het onderwijspersoneel op een Europese School

Een door de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) namens de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media in dienst genomen werknemer, uitsluitend ten behoeve van een detachering bij een school gesticht en in stand gehouden op grond van het Verdrag houdende het Statuut van de Europese Scholen en waarop vanwege dit statuut de CAO PO dan wel de CAO VO van toepassing verklaard is.

Lokale werknemer in het buitenland

Een werknemer die in dienst is genomen voor werkzaamheden bij een vertegenwoordiging van het Koninkrijk in het buitenland op basis van arbeidsvoorwaarden die zijn afgestemd op het arbeidsrecht en gebruikelijke arbeidsvoorwaarden in het land waar de vertegenwoordiging is gevestigd.

Maandinkomen

De som van het salaris, het IKB-budget, de aanvulling op het salaris vanwege deelname aan de PAS-regeling en/of functieverlichting en de toelagen en de vakantie-uitkering over de toelagen, waar een werknemer in een maand recht op heeft.

(Medisch) deskundige

Een persoon door de werkgever belast met taken uit de Arbeidsomstandighedenwet en in het bezit van een certificaat waaruit blijkt dat deze persoon voldoet aan de voorschriften gesteld bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet.

Medisch onderzoek

Een onderzoek dat een medisch deskundige of arbodienst verricht dat gericht is op het voorkomen en beperken van de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van een werknemer meebrengt.

Nabestaanden

Nabestaanden zijn:
- de partner met wie de werknemer op het moment van overlijden duurzaam samenleefde
- als er geen partner is: de minderjarige kinderen tot wie de werknemer in familierechtelijke betrekking stond, natuurlijke kinderen en kinderen waarover de werknemer de pleegouderlijke zorg droeg alsof het eigen kinderen waren, zonder dat daartoe een verplichting was of daar een vergoeding tegenover stond
- als er geen partner of minderjarige kinderen zijn: de personen die geheel of grotendeels afhankelijk waren van het maandinkomen van de werknemer.

Nederland

Het Europees deel van Nederland.

Onafhankelijke derde

Een persoon die niet werkzaam is onder het gezagsbereik van de werkgever.

Onafhankelijke voorzitter

Een voorzitter die niet in dienst is van of op een andere manier werkzaam is onder het gezagsbereik van de Staat of van een vakbond en dat de afgelopen twee jaar ook niet was. Van deze vereisten kan in bijzondere gevallen door partijen in het sectoroverleg Rijk worden afgeweken.

Overheidsorganisaties aangesloten bij ABP

De organisaties waarvan de werkgever bevoegd is tot aanstelling of indienstneming en ontslag van een overheidswerknemer in de zin van artikel 2 van de Wet privatisering ABP.

Overig eigen vervoer

Ander vervoer dan een fiets; zoals een bromfiets, snorfiets, motor en auto.

Overwerk

Als een werknemer op verzoek van de leidinggevende moet werken buiten de werktijden van het voor de werknemer vastgestelde arbeidspatroon, is sprake van overwerk als:

 • de werknemer op één dag langer werkt dan volgens het vastgestelde arbeidspatroon bepaald is, en de werknemer gebruikelijk geen wisselende werktijden heeft
 • de werknemer in een werkperiode van minimaal zeven dagende werknemer langer werkt dan volgens het vastgestelde arbeidspatroon bepaald is, en de werknemer gebruikelijk wel wisselende werktijden heeft.
Partner, ouders en kinderen

De partner, ouders en kinderen en de schoon-, pleeg-, stief- en aangehuwde partner, ouders en kinderen.

Passend werk

Werk dat in verband met re-integratie bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van de werknemer kan worden gevergd.

Passende functie

Een functie die naar oordeel van de werkgever redelijkerwijs past bij de vooruitzichten, persoonlijkheid en de omstandigheden van de werknemer en waarvoor de werknemer de kennis en deskundigheid heeft om de functie te kunnen uitvoeren of deze binnen een redelijke termijn via scholing kan krijgen.

Pensioenreglement voor politieke ambtsdragers (APPA)

De pensioenaanspraak zoals voor politieke ambtsdragers is geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers.

Personeelsreglement

Het reglement waarin opgenomen:

 • de collectieve afspraken die de werkgever met vakbonden heeft gemaakt over onderwerpen waarvan deze cao aanvullingen of afwijkingen toestaat
 • de collectieve afspraken die de werkgever met de ondernemingsraad heeft gemaakt met inachtneming van de afspraken daarover in deze cao en
 • de voorschriften van de werkgever op grond van artikel 7:660 van het Burgerlijk Wetboek (instructierecht).
Personen die u kunt raadplegen ter voorbereiding van uw personeelsgesprek

Personen waarmee de werknemer een functionele werkrelatie heeft en die inzicht hebben in het functioneren van de werknemer.

Privé-kilometers

Alle door de werknemer met de dienstauto verreden kilometers verminderd met:
- het aantal kilometers tijdens dienstreizen
- het aantal woon/werkverkeerkilometers.

Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid

Het overleg tussen de werkgevers van de overheidssectoren enerzijds en de centrales van overheidspersoneel anderzijds zoals overeengekomen in de Overeenkomst inzake de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) van 1 februari 2003.

Regels van de Arbeidstijdenwet voor werktijden, pauzes en rusttijden

De voorschriften in de Arbeidstijdenwet en onderliggende regelgeving voor werktijden pauzes en rusttijden. Voor werknemers die een functie hebben bij de Rijksrederij geldt daarbij dat de reguliere bepalingen voor wekelijkse rusttijden (artikel 5:5, tweede lid ATW) worden toegepast en niet de bepalingen voor wekelijkse rusttijden voor zeevarenden (artikel 6:5:2 ATB Vervoer).

Rijksschoonmaakorganisatie

De organisatie waardoor de schoonmaakwerkzaamheden bij het Rijk in eigen beheer worden uitgevoerd.

Salaris

Het maandelijkse bedrag dat met inachtneming van deze cao voor een werknemer geldt, aan de hand van de voor de voor de werknemer geldende arbeidsduur, salarisschaal en salarisnummer. Als het salaris lager is dan het bedrag van het voor de werknemer geldende minimumloon, wordt het salaris verhoogd tot dat bedrag.

Salaris per uur

1/156e deel van het salaris bij een volledige arbeidsduur.

Salarisnummer

Een getal van 0 t/m 10, dat in een salarisschaal voor een salarisbedrag is vermeld.

Salarisschaal

Een reeks van genummerde maandbedragen zoals opgenomen in het hoofdstuk Vaste beloning van deze cao dan wel de specifieke salarisschalen voor arbeidsbeperkten, schoonmakers in dienst van de Rijksschoonmaakorganisatie en leden voor de Topmanagementgroep in de betreffende hoofdstukken van het specifieke deel van deze cao.

SBF-uitkeringsgrondslag

Het maandinkomen plus een eventuele salarisgarantie/salarissuppletie, verminderd met een eventuele aanvullende vaste toelage onregelmatige dienst, aflopende toelage onregelmatige dienst en waarnemingstoelage.

SB-functie

Een functie die is opgenomen in de lijst van substantieel bezwarende functies die is opgenomen in bijlage 16 van de cao.

Schoonmaker in de schoonmaakbranche

Een schoonmaker op wie de CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf van toepassing is.

Score bij de samenvattende conclusie over het functioneren

++ de prestaties zijn ruim boven de afspraken en verwachtingen
+ de prestaties zijn overeenkomstig de afspraken en verwachtingen
+/- de prestaties komen (nog) niet volledig overeen met de afspraken en verwachtingen. Verbetering op onderdelen is nodig of
- de prestaties blijven duidelijk achter bij de afspraken en verwachtingen. Verbetertraject is noodzakelijk.

Sector Rijk

De ambtelijke diensten van:

 • de ministeries, met uitzondering van het ministerie van Defensie
 • de Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • de Eerste Kamer der Staten-Generaal
 • de Hoge Raad van Adel
 • het Kabinet van de Koning
 • de kanselarij der Nederlandse Orden
 • de Raad van State
 • de Algemene Rekenkamer
 • de Nationale ombudsman
 • het secretariaat van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 • het secretariaat van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden
 • de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep, het College van beroep voor het bedrijfsleven, inclusief de niet rechterlijke leden van de Raad voor de rechtspraak en van de besturen van de gerechten, en de gemeenschappelijke diensten die twee of meer van de organisaties in dit onderdeel van de opsomming van ambtelijke diensten in stand houden

waarvan de werknemers een arbeidsovereenkomst met de Staat der Nederlanden hebben en op wie deze cao van toepassing is.

Specifiek deel van deze cao

Het deel van deze cao waarin aanvullende en afwijkende arbeidsvoorwaarden staan voor specifieke groepen personeel. Dit betreft de hoofdstukken 17 tot en met 26.

Studiekostenvergoeding

De vergoeding voor gemaakte kosten voor alle door de onderwijsinstelling verplicht gestelde onderwijsmiddelen, excursies en studiereizen en de les- en examengelden. Andere gemaakte kosten, zoals kantoorbenodigdheden of een computer, vallen niet onder studiekosten.

Studieverlof

De tijd die nodig is voor:

 • het volgen van lessen en stages
 • contacturen die voor de studie vereist zijn en
 • de tijd die nodig is voor het afleggen van examens.
TOD-component

De door een werknemer in roosterdienst gemiddeld ontvangen bedrag aan toelage onregelmatige dienst per uur, zoals dat door de werkgever is doorgegeven aan P-Direkt om in 2020 de waarde van een IKB-spaarverlofuur te verhogen.

Toelage

Een maandelijks bedrag naast het salaris en het IKB op grond van:
- de bepalingen in het hoofdstuk variabele beloning van deze cao
- de bepalingen in het specifieke deel van deze cao
- de bepaling in de Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen inzake de toelage van 7,5% van het salaris voor bijzonder zware functies van hoofd van een post en
- een bepaling in het hoofdstuk variabele beloning van het personeelsreglement
met uitzondering van een vergoeding voor overwerk.

Toelage kamerschaalniveau

De toelage die aanvult tot het salarisniveau van de naast hogere salarisschaal, die sinds 1 juli 2003 onder voorwaarden wordt verstrekt aan werknemers bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De toelage en bijbehorende voorwaarden zijn opgenomen in het personeelsreglement van die organisatie.

Toelage voor inconvenienten

De toelage die voor vergadergebonden functies van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en en die zijn opgenomen in de personeelsreglementen van die organisaties.
De toelage voor inconvenienten betreft bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal een toelage als overgangsregeling voor medewerkers die voor 1 juli 2003 een Kamertoelage ontvingen óf een toelage voor inconvenienten voor medewerkers die na 1 juli 2003 belast werden met een vergadergebonden functie.

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

Vakliteratuur

Alle literatuur, vakbladen en tijdschriften die gewoonlijk in de beroepsgroep van de werknemer worden gebruikt. Dit geldt ook voor de kosten van inschrijving in een beroepsregister en de aansluiting bij een beroepsvereniging.

Vakantie-uitkering

Een uitkering van 8% over het salaris via het IKB-budget en 8% over de toelagen (met een minimumbedrag). Partijen hebben afgesproken dat er geen vakantie-uitkering wordt berekend over de overwerkvergoeding.

Vaste toelage

Een toelage zonder einddatum die een werknemer ontvangt op basis van de paragraaf ''Toelage of eenmalige uitkering om een andere reden" in het hoofdstuk Variabele beloning of op basis van het personeelsreglement van de organisatie waar de werknemer werkzaam is.

Verblijfkosten

Een vergoeding voor gemaakte kosten voor maaltijden, logies en kleine uitgaven tijdens een dienstreis.

Verkiezingswaarnemer

Een verkiezingswaarnemer die op uitnodiging van een internationale organisatie of buitenlandse overheid door de minister van Buitenlandse Zaken wordt uitgezonden voor het uitvoeren van werkzaamheden onder toezicht van de internationale organisatie of buitenlandse overheid.

Verlofsaldo

Het geheel van wettelijke vakantie-uren, IKB-uren en spaarverlof.

Vervangend griffier

Degene die de Griffier structureel vervangt bij de grondwettelijke taken en bij taken als hoofd van de ambtelijke organisatie

Volledige arbeidsduur

Een arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week.

Voorschriften re-integratie

Voorschriften ten aanzien van:

 • het naleven van regels over ziekmelding
 • het onder medische verzuimbegeleiding stellen
 • het naleven van voorschriften ter bevordering van herstel en andere voorschriften van de medisch deskundige of bedrijfsarts
 • het ondergaan van benodigd medisch onderzoek
 • het gehoor geven aan verzoeken van de medisch deskundige of de bedrijfsarts om informatie over de gezondheidstoestand en mogelijkheden
 • het gevraagd en ongevraagd verstrekken van informatie die nodig is voor de re-integratie en de uitvoering van de loondoorbetaling bij ziekte
Waarnemen functie

Een functie tijdelijk vervullen omdat de functie tijdelijk niet wordt vervuld door een andere werknemer

Wazo-uitkering

De uitkering als bedoeld in de Wet arbeid en zorg.

Werkgever

De in deze cao vermelde personen en organen die de Staat der Nederlanden kunnen vertegenwoordigen.

Werklocatie

Een gebouw, gebouwencomplex, terrein of vaartuig waar een werknemer gewoonlijk werkzaamheden verricht. Als een werklocatie gebruikt wordt om de reisafstand of reistijd vast te stellen is de (postcode van de) gebruikelijke ingang daarvoor het uitgangspunt. Als de uitvoering van de functie zich uitstrekt over een bepaald gebied, is een werklocatie een de door de werkgever aangewezen plaats. In geval van een dienstreis is die aangewezen plaats de woning van de werknemer.

Werknemer

De natuurlijke persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst met de Staat der Nederlanden in dienst is van een organisatie die onderdeel uitmaakt van de sector Rijk

WIA-uitkering

De uitkering als bedoeld in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

WW-dagloon

Het dagloon als bedoeld in de Werkloosheidswet. Dit betreft het gemaximeerde dagloon.

WW-uitkering

De uitkering als bedoeld in de Werkloosheidswet.

ZW-uitkering

De uitkering als bedoeld in de Ziektewet.