CAO Rijk

CAO Rijk

Bijlage 20: Tekst van vervallen nog toe te passen regelingen

Van een aantal (onderdelen van) regelingen is afgesproken om die (vooralsnog) te blijven toepassen. In deze bijlage zijn deze regelingen toegevoegd. Voor de leesbaarheid zijn deze volledig toegevoegd¹. Grijze gedeelten in die regelingen zijn wel in deze cao of de Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen opgenomen of zijn niet toepasbaar omdat sprake is van een opdracht tot verhuizen.

  • Levensloopregeling rijkspersoneel
  • Voorzieningenstelsel Uitzendingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VUBZK)
  • Besluit beschikbaarstelling ambtenaren aan het Caribisch deel van het Koninkrijk
  • Regeling vergoedingen bij uitzending deskundigen voor korte duur naar het Caribisch deel van het Koninkrijk 2013
  • Verplaatsingskostenbesluit 1989
  • Verplaatsingskostenregeling 1989
  • Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel
  • Regeling vaststelling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel 2011-2012

De teksten zijn afkomstig uit de Wettenbank op Overheid.nl.

Waar in de teksten wordt verwezen naar vervallen rechtspositionele regels: lees die als verwijzing naar de cao-bepaling die daarvoor in de plaats is gekomen (raadpleeg daarvoor zo nodig de transponeringstabel).Voor wat betreft uitzendingen waarop het VUBZK en onderliggende regelingen van toepassing zijn, is zolang de inhoud van deze regelingen nog niet zijn vervangen door bepalingen in de Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen, de regeling Werkgeversbijdrage kinderopvang uitgezonden rijkspersoneel nog van toepassing.

Voor wat betreft de Regeling vaststelling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel 2011-2012 gelden voor dienstwoningen met ingang van 1 januari 2021 de volgende bedragen:

Verwarming van de woning € 140,29
Energie voor kookdoeleinden € 35,95
Elektrische energie anders dan voor verwarming van de woning en voor kookdoeleinden € 18,85
Leidingwater € 16,55

De bedragen van de huurwaarde van dienstwoningen, die mede van belang zijn voor de uitvoering van artikel 3, tweede lid, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel, dienen per 1 januari 2021 met 5,1% te worden verhoogd. Woningen die op of na 1 januari 2020 gereed zijn gekomen, vallen buiten deze verhoging. Er dient een extra huurverhoging in aanmerking te worden genomen in gevallen waarin de economische huurwaarde van een dienstwoning, behalve door de algemene verhoging van 5,1%, mede door andere factoren is beïnvloed. Bijvoorbeeld als gevolg van een door of vanwege de werkgever aangebrachte verbetering aan de dienstwoning.

¹ Vanwege technische redenen kunt u de wetteksten op dit moment alleen via www.caorijk.nl downloaden. Klik hier voor de bestanden.