CAO Rijk

CAO Rijk

Inleiding

§ 1 Voorwoord

Dit is de tweede CAO Rijk, volgend op de cao waarin vanwege de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren de per 1 januari 2020 vervallen rechtspositionele regelingen zijn omgezet. Daarbij is het de bedoeling geweest om bij de omzetting geen inhoudelijke wijzigingen door te voeren ten opzichte van wat er al was afgesproken. Mocht dat onbedoeld toch zijn gebeurd, dan zullen partijen dit corrigeren.

De maatregelen tegen het nieuwe coronavirus zorgen voor onzekere tijden. Daarom hebben partijen besloten tot een voortzetting van de CAO Rijk in 2020: een cao met een korte looptijd en beperkte wijzigingen, maar wel met een paar ankerpunten voor een nieuwe koers.

De loonsverhoging van 0,7% per 1 juli 2020 zoals overeengekomen in het Akkoord over CAO Rijk (1 juli 2020 tot en met 31 december 2020) is verwerkt in de relevante salaristabellen en overige bedragen van de cao. De overige afspraken in dit akkoord zijn– voor zover nodig - ook verwerkt in deze cao.

Op decentraal niveau kunnen binnen de kaders van deze cao afspraken worden gemaakt met de vakbonden. Deze worden dan opgenomen in het personeelsreglement van die organisatie en vormen voor de werknemers van die organisatie één geheel met deze cao en de uitleg daarvan. Bij het opstellen zijn partijen ervan uitgegaan dat de cao veelal digitaal geraadpleegd zal worden. Daarom is deze in te zien op www.caorijk.nl en daar ook te downloaden als interactieve pdf. De bedragen in cao op de website zijn steeds de actuele bedragen.

§ 2 Partijen en looptijd

Den Haag, 12 november 2020

  

De ondergetekenden:

 

de Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag

 

en

 

de vakbonden:

  • FNV, gevestigd te Utrecht
  • Ambtenarencentrum, gevestigd te Den Haag
  • CNV Connectief, mede namens de VDBZ, gevestigd te Utrecht
  • CMHF, gevestigd te Den Haag

 

verklaren de volgende collectieve arbeidsovereenkomst (cao) te zijn aangegaan.

Deze cao geldt van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020.

Tenzij ten minste één partij die de cao heeft ondertekend deze uiterlijk drie maanden voor het einde van de (verlengde) looptijd opzegt, wordt de looptijd telkens met een jaar verlengd.


Uitleg van CAO-partijen

Inleiding

Er is sinds 1 januari 2020 een CAO Rijk omdat op die datum de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking is getreden. Deze wet zorgt ervoor dat de grondslag van uw rechtspositie is gewijzigd en hetzelfde is geworden als die van werknemers in het bedrijfsleven. De grondslag daarvoor is niet meer de Ambtenarenwet maar het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst. Een gevolg daarvan is, is dat de rechtspositionele regelingen zoals het ARAR zijn vervallen. In plaats van die regelingen heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de vakbonden een cao afgesloten.

De cao bevat de arbeidsvoorwaarden die voorheen waren geregeld in dertig rechtspositionele regelingen, zoals het ARAR en het BBRA. Dit is gedaan zonder de regelingen inhoudelijk te wijzigen, tenzij die in strijd waren met het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast bevat de cao een aantal afspraken die nog niet in de rechtspositionele regelingen stonden omdat de ingangsdatum daarvan 1 januari 2020 of later is. Dat geldt bijvoorbeeld voor doorwerken na de AOW-leeftijd, en voor het Individueel Keuzebudget en de afspraken uit het CAO Akkoord voor de periode 1 juli tot en met 31 december 2020. De cao bevat niet de arbeidsvoorwaarden uit de rechtspositionele regelingen die het Burgerlijk Wetboek vanaf 1 januari 2020 gaat regelen. Dit betreft bijvoorbeeld de regels rond beëindiging van het dienstverband.

De cao heeft een looptijd tot en met 31 december 2020. Als er op die datum nog geen nieuwe CAO Rijk is afgesproken tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de vakbonden, dan wordt de cao automatisch verlengd. Zolang er geen nieuwe cao wordt afgesproken loopt de cao dan door, tenzij minister en/of vakbonden uiterlijk op 1 oktober 2021 de cao opzeggen. Dit heet “stilzwijgende verlenging”. Het is onwaarschijnlijk dat de cao wordt opgezegd, maar als dat zou gebeuren dan blijven de daarin opgenomen arbeidsvoorwaarden nog gelden voor iedereen die al in dienst was toen de cao nog niet was afgelopen. Dit heet “nawerking”.