CAO Rijk

CAO Rijk

Inleiding

§ 1 Voorwoord

Dit is de eerste CAO Rijk. Als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren vervallen het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en alle andere rechtspositionele regelingen per 1 januari 2020. Deze regelingen zijn daarom omgezet in deze cao. Het is de bedoeling geweest om bij de omzetting geen inhoudelijke wijzigingen door te voeren ten opzichte van wat er al was afgesproken. Mocht dat onbedoeld toch zijn gebeurd, dan zullen partijen dit corrigeren.

Op decentraal niveau kunnen binnen de kaders van deze cao afspraken worden gemaakt met de vakbonden. Deze worden dan opgenomen in het personeelsreglement van die organisatie en vormen voor de werknemers van die organisatie één geheel met deze cao en de uitleg daarvan.

De huidige Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2020. De omzetting vindt plaats op 1 januari 2020. Daarom heeft deze cao nog een (resterende) looptijd van 1 januari tot en met 30 juni 2020.

De loonsverhoging van 2% per 1 januari 2020 zoals overeengekomen in deze is verwerkt in de relevante salaristabellen en overige bedragen van de cao.

Bij het opstellen zijn partijen er van uitgegaan dat de cao veelal digitaal geraadpleegd zal worden. Daarom is deze in te zien op www.caorijk.nl en daar ook te downloaden als interactieve pdf. De bedragen in cao op de website zijn steeds de actuele bedragen.

§ 2 Partijen en looptijd

Den Haag, 26 september 2019

  

De ondergetekenden:

 

de Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag

 

en

 

de vakbonden:

  • FNV, gevestigd te Utrecht
  • Ambtenarencentrum, gevestigd te Den Haag
  • CNV Connectief, mede namens de VDBZ, gevestigd te Utrecht
  • CMHF, gevestigd te Den Haag

 

verklaren de volgende collectieve arbeidsovereenkomst (cao) te zijn aangegaan.

Deze cao geldt van 1 januari 2020 tot 1 juli 2020.

Tenzij ten minste één partij die de cao heeft ondertekend deze uiterlijk drie maanden voor het einde van de looptijd opzegt, wordt de looptijd telkens met een jaar verlengd.


Uitleg van CAO-partijen

Inleiding

Er komt per 1 januari 2020 een CAO Rijk omdat op die datum de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt. Deze wet zorgt ervoor dat de grondslag van uw rechtspositie wijzigt en hetzelfde wordt als die van werknemers in het bedrijfsleven. De grondslag daarvoor is niet meer de Ambtenarenwet maar het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst. Een gevolg daarvan is, is dat de huidige rechtspositionele regelingen zoals het ARAR vervallen. In plaats van die regelingen heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de vakbonden een cao afgesloten.

De cao bevat de arbeidsvoorwaarden die voorheen waren geregeld in dertig rechtspositionele regelingen, zoals het ARAR en het BBRA. Dit is gedaan zonder de regelingen inhoudelijk te wijzigen, tenzij die in strijd zijn met het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast bevat de cao een aantal afspraken die nog niet in de rechtspositionele regelingen stonden omdat de ingangsdatum daarvan 1 januari 2020 is. Dat geldt bijvoorbeeld voor doorwerken na de AOW-leeftijd en voor het Individueel Keuzebudget. De cao bevat niet de arbeidsvoorwaarden uit de rechtspositionele regelingen die het burgerlijk wetboek vanaf 1 januari 2020 gaat regelen. Dit betreft bijvoorbeeld de regels rond beëindiging van het dienstverband.

De loonsverhoging van 2% per 1 januari 2020 die was afgesproken in de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018-2020 is in de cao opgenomen. Daarom zijn de salarisbedragen hoger dan die in de huidige rechtspositie.

De cao heeft een looptijd tot 1 juli 2020. Als er op die datum nog geen nieuwe CAO Rijk is afgesproken tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de vakbonden, dan wordt de cao automatisch verlengd, tenzij minister en/of vakbonden uiterlijk op 1 april de cao opzeggen. Dit heet “stilzwijgende verlenging”. Het is onwaarschijnlijk dat de cao wordt opgezegd, maar als dat zou gebeuren dan blijven de daarin opgenomen arbeidsvoorwaarden nog gelden voor iedereen die al in dienst was toen de cao nog niet was afgelopen. Dit heet “nawerking”.