Over CAO Rijk en ACRU

De CAO Rijk regelt de aanspraken en verplichtingen van de ruim 133.700 werknemers van de sector Rijk, voor zover die niet volgen uit algemeen voor werknemers geldende regelgeving en de Ambtenarenwet 2017. De Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen regelt de bijzondere aanspraken voorafgaand, tijdens en na afloop van een uitzending van een werknemer naar een vertegenwoordiging van het Koninkrijk in het buitenland.

Daarnaast bevatten beide cao’s de spelregels voor de manier waarop het overleg tussen werkgever en vakbonden wordt gevoerd en de afspraken tussen cao-partijen.

CAO-partijen

Het overleg over de CAO Rijk wordt gevoerd in het Sectoroverleg Rijk. Deelnemers aan dit overleg zijn:

  • FNV
  • Ambtenarencentrum
  • CNV Connectief mede namens de VDBZ
  • CMHF
  • vertegenwoordigers van de Staat der Nederlanden

Het overleg over de Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen (ACRU) wordt door dezelfde deelnemers gevoerd in het Decentraal Georganiseerd Overleg van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Aan dat overleg neemt de Vereniging van de Dienst Buitenlandse Zaken (VDBZ) zelf deel.

Aan werkgeverszijde wordt de CAO Rijk namens de Staat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met (minimaal twee) vakbonden gesloten. Voor de Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen doet de minister van Buitenlandse Zaken dit namens de Staat.

Website

Partijen gaan ervan uit dat de cao en de uitleg van partijen daarbij veelal digitaal geraadpleegd wordt. Daarom is deze in te zien op deze website en daar ook te downloaden als interactieve pdf. De bedragen in de cao op deze website zijn steeds de actuele bedragen.

Op de website zijn ook de voor de cao relevante documenten en de personeelsreglementen geplaatst van de organisaties binnen de sector Rijk die hun personeelsreglement via deze website aan hun werknemers beschikbaar stellen.

In het Sectoroverleg Rijk laten partijen zich ondersteunen door een onafhankelijk secretariaat vanuit het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP). Dit secretariaat verzorgt ook het content beheer van deze website. Voor vragen of opmerkingen hierover kunt u een mail sturen aan de content beheerder.

Inhoud CAO Rijk en ACRU

Er is sinds 1 januari 2020 steeds een CAO Rijk omdat op die datum de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking is getreden. Van de cao’s die sinds ondertekening van de eerste CAO Rijk op 26 september 2019 zijn gesloten of aangepast, is een overzicht.

De inhoud van de cao was tot en met 31 december 2019 geregeld in rechtspositionele regelingen zoals het ARAR en het BBRA, die nu zijn vervallen. Voor zover de inhoud van die nu vervallen regelingen niet al is geregeld in het private arbeidsrecht, is de inhoud omgezet. Daarbij is het de bedoeling geweest om bij de omzetting geen inhoudelijke wijzigingen door te voeren, anders dan afgesproken wijzigingen. Mocht dat onbedoeld toch zijn gebeurd, dan zullen partijen dit corrigeren. Dit geldt ook voor de ACRU.

De ACRU bevat sinds 1 januari 2020 de inhoud van de vervallen rechtspositionele regelingen voor zover die de betrekking hadden op uitzending naar een post in het buitenland. De eerste ACRU is gesloten in november 2019. Van de sindsdien aangepaste versies is een overzicht.

Aard CAO Rijk en ACRU

De CAO Rijk en de ACRU zijn ondernemingscao’s met beperkte afwijkingingmogelijkheden.

Op de afspraken in de CAO Rijk mag niet worden aangevuld en ook mag er niet van de afspraken worden afgeweken. Dit is alleen mogelijk als uitdrukkelijk in een cao-bepaling is opgenomen dat daarvan aanvullen of afwijken is toegestaan. Afhankelijk van de cao-bepaling kan dit een aanvulling of afwijking zijn in individuele situaties of voor groepen personeel. In geval van groepen personeel is dit alleen mogelijk als daarover in het Decentraal Georganiseerd Overleg afspraken zijn gemaakt met de vakbonden en die zijn opgenomen in het personeelsreglement van een organisatie binnen de sector Rijk. Voor de werknemers vormt het personeelsreglement één geheel met de cao en de uitleg daarvan.

Van de ACRU kan alleen in bijzondere situaties in het voordeel van een werknemer worden aangevuld of afgeweken van de cao op grond van de hardheidsclausule in die cao. Er kan niet worden aangevuld of afgeweken voor groepen personeel.