Bijlage 16: Lijst van substantieel bezwarende functies

Op deze lijst staan de substantieel bezwarende functies.

Bij het ministerie van Justitie en Veiligheid

Binnen de inrichtingen van de dienst Justitiële Inrichtingen:

 • (plaatsvervangend) vestigingsdirecteur of (plaatsvervangend) locatiedirecteur
 • afdelingshoofd, waaronder mede begrepen teamleider beveiliging, hoofd groepsleider, hoofd beveiliging, hoofd veiligheid
 • inrichtingswerker, waaronder begrepen (senior) penitentiair inrichtingswerker, groepsleider, coördinerend sociotherapeut, sociotherapeut, sociotherapeutisch medewerker, (senior) zorg behandel inrichtingswerker, verpleegkundig zorg behandel inrichtingswerker, (senior) pedagogisch medewerker, detentietoezichthouder, (senior) arrestantenverzorger
 • beveiligingsbeambte, waaronder begrepen (senior) AID/complexbeveiliger, (senior) medewerker complexbeveiliging, (senior) medewerker geïntegreerde beveiliging
 • (senior) arbeidstherapeutisch medewerker en (senior) medewerker arbeid
 • justitieel verpleegkundige
 • (senior) badmeester, medewerker fouillering en goederenbeheer
 • instructeur lichamelijke opvoeding
 • kok

Binnen de dienst Vervoer en Ondersteuning van de dienst Justitiële Inrichtingen:

 • beveiligingsbeambte, waaronder begrepen (senior) complexbeveiliger, (senior) transportgeleider

Binnen het Nederlands Forensisch Instituut:

 • assistent Pathologie.

Bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bij Rijkswaterstaat Zee en Delta, binnen de directie Rijksrederij:

 • scheepsgezel
 • gezel/machinist
 • bootsman
 • (eerste, tweede) scheepswerktuigkundige (SWTK)
 • (eerste, tweede) stuurman
 • gezagvoerder

Bij de Inspectie Leefomgeving en Transport:

 • rechercheur bij de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (tot en met 31 maart 2015)
 • inspecteur-vlieger bij de afdeling Handhaving Luchtvaartbedrijven bij het domein Luchtvaart

Bij Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement:

 • medewerker Operationeel Verkeersmanagement VTS-operator (salarisschaal 7–9).

Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnen de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst:

 • functies die daartoe afzonderlijk zijn aangewezen.