Bijlage 02: Rijksbrede regelingen die zijn vervallen

Regelingen die zijn opgaan in deze cao

 • Algemeen Rijksambtenarenreglement
 • Ambtenarenreglement Staten-Generaal (voor zover het niet opgaat in de personeelsreglementen van de Eerste en Tweede Kamer)
 • Anticumulatieregeling PAS
 • Beoordelingsvoorschrift Burgerlijk Rijkspersoneel 1985
 • Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel¬†(voor zover het dienstvoertuigen betreft)
 • Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk
 • Besluit maaltijdvergoeding bij overwerk
 • Besluit Normeringsstelsel FUWASYS 2007 en Normeringsstelsel FUWAUIT 2007
 • Besluit personenchauffeurs Rijkdienst
 • Besluit waarnemingstoelagen 1987
 • Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984
 • IKAP-regeling rijkspersoneel
 • Interne klokkenluidersregeling Rijk, Politie en Defensie
 • Nadere regeling aflopende toelage artikel 18 BBRA 1984
 • Nadere regels benoemingsperiode ambtenaren topmanagementgroep
 • Raamregeling Telewerken
 • Regeling aanwijzing TMG-functies
 • Regeling bezwarenprocedure functiewaardering BBRA 1984
 • Regeling gratificatie bij ambtsjubileum 2014
 • Regeling personeelsgesprek sector Rijk
 • Regeling rijksbrede commissie VWNW-beleid
 • Regeling salarisgarantie en salarissuppletie bij het van werk naar werk beleid
 • Regeling substantieel bezwarende functies
 • Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof
 • Regeling vaststelling functietyperingen Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984
 • Regeling vaststellen overtolligheid bij het van werk naar werk beleid voor de sector Rijk
 • Regeling vaststelling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel 2011-2012
  (voor zover het dienstvoertuigen betreft)
 • Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  (voor zover het bezoldigde ambtenaren betreft en het niet opgaat in het personeelsreglement van het ministerie van Buitenlandse Zaken)
 • Reisbesluit binnenland
 • Reisbesluit buitenland
 • Reisregeling binnenland
 • Reisregeling buitenland
 • Taakduren lidmaatschap publiekrechtelijke colleges
 • Verhaalsregeling pensioenpremies sector Rijk bij buitengewoon verlof van lange duur
 • Verplaatsingskostenbesluit 1989
  (zie ook in de opsomming hieronder)
 • Verplaatsingskostenregeling 1989
  (zie ook in de opsomming hieronder)

Regelingen waarvan in deze cao is afgesproken die (vooralsnog) te blijven toepassen

 • Levensloopregeling rijkspersoneel
 • Voorzieningenstelsel Uitzendingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
 • Besluit beschikbaarstelling ambtenaren aan het Caribisch deel van het Koninkrijk
 • Regeling vergoedingen bij uitzending deskundigen voor korte duur naar het Caribisch deel van het Koninkrijk 2013
 • Verplaatsingskostenbesluit 1989
  (voor zover het bepalingen betreft inzake tijdelijk andere woonruimte en verhuizing vanwege het werk)
 • Verplaatsingskostenregeling 1989
  (voor zover het bepalingen betreft inzake tijdelijk andere woonruimte en verhuizing vanwege het werk)
 • Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel
  (voor zover het dienstwoningen betreft)
 • Regeling vaststelling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel 2011-2012
  (voor zover het dienstwoningen betreft)

De betreffende regelingen zijn opgenomen in bijlage 20 van de cao.

‚Äć