Bijlage 21: Tekst van vervallen nog toe te passen regelingen

Van een aantal (onderdelen van) regelingen is afgesproken om die (vooralsnog) te blijven toepassen. In deze bijlage zijn deze regelingen toegevoegd. Voor de leesbaarheid zijn deze volledig toegevoegd. Grijze gedeelten in die regelingen zijn wel in deze cao of de Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen opgenomen of zijn niet toepasbaar omdat sprake is van een opdracht tot verhuizen.

De teksten zijn afkomstig uit de Wettenbank op Overheid.nl.

Waar in de teksten wordt verwezen naar vervallen rechtspositionele regels: lees die als verwijzing naar de cao-bepaling die daarvoor in de plaats is gekomen (raadpleeg daarvoor zo nodig de transponeringstabel).Voor wat betreft uitzendingen waarop het VUBZK en onderliggende regelingen van toepassing zijn, is zolang de inhoud van deze regelingen nog niet zijn vervangen door bepalingen in de Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen, de regeling Werkgeversbijdrage kinderopvang uitgezonden rijkspersoneel nog van toepassing. De actuele bedragen van het VUBZK en onderliggende regelingen kunt u vinden op de website 3W|Werken voor Nederland Wereldwijd.

Voor wat betreft de Regeling vaststelling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel 2011-2012 gelden voor dienstwoningen met ingang van 1 januari 2024 de volgende bedragen:

Bedragen voor dienstwoningen per 1 januari 2024:
Verwarming van de woning € 208,81
Energie voor kookdoeleinden € 53,55
Elektrische energie anders dan voor verwarming van de woning en voor kookdoeleinden € 29,04
Leidingwater € 19,61

De bedragen van de huurwaarde van dienstwoningen, die mede van belang zijn voor de uitvoering van artikel 3, tweede lid, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel, worden per 1 januari 2024 verhoogd met 3,1% aangezien de verhoging is gekoppeld aan het percentage van maximale huurverhoging van een sociale huurwoning. 

Er dient aanvullend een huurverhoging in aanmerking te worden genomen in gevallen waarin de economische huurwaarde van een dienstwoning door andere factoren dan een algemene huurverhoging is beïnvloed. Bijvoorbeeld als gevolg van een door of vanwege de werkgever aangebrachte verbetering aan de dienstwoning.