Aantal gebieden van het Unierecht

Gebieden zoals opgenomen in de bijlage van de EU-klokkenluidersrichtlijn waarvoor de bescherming geldt voor melders van inbreuken:

 • overheidsopdrachten
 • financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering
 • productveiligheid en productconformiteit
 • veiligheid van het vervoer
 • bescherming van het milieu
 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid
 • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn
 • volksgezondheid
 • consumentenbescherming
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen
 • inbreuken waardoor de financiële belangen van de Unie als bedoeld in artikel 325 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie worden geschaad
 • inbreuken in verband met de interne markt als bedoeld in artikel 26, tweede lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met inbegrip van inbreuken in verband met mededinging, staatssteun, alsmede inbreuken in verband met de interne markt en die betrekking hebben op handelingen die in strijd zijn met de regels van de vennootschapsbelasting of constructies die erop zijn gericht een belastingvoordeel te krijgen dat afbreuk doet aan de strekking of het doel van het toepasselijke vennootschapsbelastingrecht.