Sector Rijk

De ambtelijke diensten van:

 • de ministeries, met uitzondering van het ministerie van Defensie
 • de Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • de Eerste Kamer der Staten-Generaal
 • de Hoge Raad van Adel
 • het Kabinet van de Koning
 • de kanselarij der Nederlandse Orden
 • de Raad van State
 • de Algemene Rekenkamer
 • de Nationale ombudsman
 • het secretariaat van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 • het secretariaat van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden
 • de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep, het College van beroep voor het bedrijfsleven, inclusief de niet rechterlijke leden van de Raad voor de rechtspraak en van de besturen van de gerechten, en de gemeenschappelijke diensten die twee of meer van de organisaties in dit onderdeel van de opsomming van ambtelijke diensten in stand houden

waarvan de werknemers een arbeidsovereenkomst met de Staat der Nederlanden hebben en op wie deze cao van toepassing is.