Voorschriften re-integratie

Voorschriften ten aanzien van:

  • het naleven van regels over ziekmelding
  • het onder medische verzuimbegeleiding stellen
  • het naleven van voorschriften ter bevordering van herstel en andere voorschriften van de medisch deskundige of bedrijfsarts
  • het ondergaan van benodigd medisch onderzoek
  • het gehoor geven aan verzoeken van de medisch deskundige of de bedrijfsarts om informatie over de gezondheidstoestand en mogelijkheden
  • het gevraagd en ongevraagd verstrekken van informatie die nodig is voor de re-integratie en de uitvoering van de loondoorbetaling bij ziekte.