Partijen en looptijd

Den Haag, 6 december 2021

De ondergetekenden:

de Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag

en

de vakbonden:

  • FNV, gevestigd te Utrecht
  • Ambtenarencentrum, gevestigd te Den Haag
  • CNV Connectief mede namens de VDBZ, gevestigd te Utrecht
  • CMHF, gevestigd te Den Haag

verklaren de volgende collectieve arbeidsovereenkomst (cao) te zijn aangegaan.

Deze cao geldt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022.

Tenzij ten minste één partij die de cao heeft ondertekend deze uiterlijk drie maanden voor het einde van de (verlengde) looptijd opzegt, wordt de looptijd telkens met een jaar verlengd.