1.2 Werkgever

De Staat der Nederlanden is voor de toepassing van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek uw werkgever. De Staat kan zich echter laten vertegenwoordigen door verschillende personen. Waar in deze cao wordt gesproken over uw werkgever zijn dat de personen die de Staat voor de toepassing van deze cao kunnen vertegenwoordigen:

 • de ministers, met uitzondering van de minister van Defensie
 • de Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • de Eerste Kamer der Staten-Generaal
 • de voorzitter van de Hoge Raad van Adel
 • de directeur van het Kabinet van de Koning
 • de kanselier der Nederlandse Orden
 • de vice-president van de Raad van State
 • het college van de Algemene Rekenkamer
 • de Nationale ombudsman
 • de voorzitter van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en
 • de voorzitter van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden.

Dit geldt ook voor de Raad voor de rechtspraak en de besturen van de rechtbanken, de gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven, waarbij geldt dat alleen de Raad voor de rechtspraak afspraken met de vakbonden kan maken die afwijken of aanvullen op deze cao voor zover de cao daarvoor de mogelijkheid geeft.