13. Ambtelijke integriteit en regels en voorzieningen bij melden vermoeden misstand

Omdat u ambtenaar bent moet u voldoen aan de verplichtingen die in de Ambtenarenwet 2017 staan en moet u zich als goed ambtenaar gedragen. Wat dit inhoudt kunt u lezen in de Gedragscode Integriteit Rijk en/of de eventuele (aanvullende) gedragscode en/of voorschriften van de organisatie waar u werkt. In dit hoofdstuk zijn een aantal specifieke bepalingen opgenomen die verband houden met de ambtelijke integriteit.