SOR-afspraak toepassen hardheidsclausule inkomenscompensatie vanwege mislopen TOD-diensten

Het kan voorkomen dat medewerkers werkzaam bij roosterdiensten minder TOD-gerechtigde diensten draaien doordat zij werkzaamheden tussen 08:00 en 18:00 verrichten buiten de reguliere werkzaamheden, zoals OR-werkzaamheden of het volgen van een opleiding of cursus. Het is onwenselijk als medewerkers voor deze werkzaamheden die in het belang van de organisatie zijn, TOD mislopen die zij wel zouden ontvangen als zij deze andere werkzaamheden niet zouden verrichten. Cao-partijen willen daarom in de volgende CAO Rijk afspraken maken om hiervoor een rijksbrede voorziening in het leven te roepen. Op dit moment zijn er echter decentrale regelingen die hierover al (deels) zaken regelen. Deze regelingen vervallen per 1 januari 2024.

Het SOR verzoekt partijen in het DGO om voor deze regelingen - tenzij dat al is gedaan - een beroep te doen op de hardheidsclausule en in het personeelsreglement van de organisatie vast te leggen dat deze vergoedingen in stand blijven totdat een nieuwe rijksbrede afspraak is gemaakt in de CAO Rijk.