Definitie misstand uit voorstel voor Wet bescherming klokkenluiders

Onderstaand staan de bepalingen uit de Wet bescherming klokkenluiders  waar in deze cao naar verwezen wordt. De passages zijn afkomstig uit de geldende versie opgenomen in de Wettenbank.

Uit artikel 1 (definities)

misstand:

a. een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht, of

b. een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij:

  1. een schending of een gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift of interne regels van een werkgever, dan wel
  2. een gevaar voor de volksgezondheid, voor de veiligheid van personen, voor de aantasting van het milieu of voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

Het maatschappelijk belang is in ieder geval in het geding indien de handeling of nalatigheid niet enkel persoonlijke belangen raakt en er sprake is van oftewel een patroon of structureel karakter dan wel de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is;