24. Uitgezonden werknemers naar het buitenland

Als u door uw werkgever naar het buitenland wordt uitgezonden om voor een periode van drie maanden of meer werkzaamheden te verrichten bij een vertegenwoordiging van het Koninkrijk in het buitenland, geldt voor die uitzending tevens de Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen. De Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen regelt uw bijzondere aanspraken voorafgaand aan, tijdens en na afloop van uw uitzending naar het buitenland. Deze aanspraken zijn deels aanvullend op en deels afwijkend van de aanspraken die zijn geregeld in deze cao.

Als u door uw werkgever wordt uitgezonden naar het Caribisch deel van het Koninkrijk gelden het Voorzieningenstelsel Uitzendingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Regeling vergoedingen bij uitzending deskundigen voor korte duur naar het Caribisch deel van het Koninkrijk 2013, zoals opgenomen in bijlage 21 van de cao. De actuele bedragen van deze regelingen kunt u vinden op de website 3W|Werken voor Nederland Wereldwijd. Als u met uw werkgever een verschil van mening heeft over de toepassing van die regelingen kunt u dat voorleggen aan de ACRU-geschillencommissie.

Als u door uw werkgever wordt uitgezonden naar een volkenrechtelijke internationale organisatie geldt:

  • wat over die uitzendingen is opgenomen in het personeelsreglement van uw organisatie of
  • wat u daarover afspreekt met uw werkgever als in het personeelsreglement van uw organisatie daarover geen bepalingen zijn opgenomen.