27.1 Herkomst cao-bepalingen

In deze cao is de inhoud opgenomen van de rijksbrede rechtspositionele regelingen die zijn vervallen vanwege het in werking treden van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020.

Dit betreft de regelingen in bijlage 2 van de cao.

Inhoudelijke wijzigingen bij omzetting

De vervallen rijksbrede regelingen zijn in beginsel technisch omgezet in bepalingen in deze cao volgens de uitgangspunten en werkwijze zoals afgesproken in de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018-2020. Dit is alleen anders voor:

1. onderdelen waar dit niet nodig was omdat dit al wordt geregeld door het private arbeidsrecht, zoals aangegeven in de transponeringstabel

2. onderdelen waar dit vanwege het private arbeidsrecht niet mogelijk was, zoals aangegeven in de transponeringstabel

3. onderwerpen waarover in de Overeenkomst Van Werk Naar Werk beleid en WW-dossier sector Rijk door partijen in het Sectoroverleg Rijk inhoudelijke afspraken zijn gemaakt die ingaan op 1 januari 2020. Dit betreft:

 • de positie van AOW-gerechtigden bij overtolligheid,
 • de te hanteren peildatum voor het vaststellen van overtolligheid en
 • de vervanging van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk door een nieuwe aanvulling

4. onderwerpen waarover in de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018-2020 en/of daarna door partijen in het Sectoroverleg Rijk (nadere) inhoudelijke afspraken zijn gemaakt die ingaan op of na 1 januari 2020. Dit betreft:

 • de loonsverhoging van 2,0% per 1 januari 2020
 • de laatste stap van de afgesproken aanpassing van het loongebouw per 1 januari 2020
 • de koppeling van de intredeleeftijd van de PAS-regeling en de mogelijkheid van functieverlichting aan de pensioenrekenleeftijd
 • de mogelijkheid tot doorwerken na de AOW- leeftijd
 • de introductie van het Individueel Keuzebudget waar de 8% vakantie-uitkering, de 8,3% eindejaarsuitkering over het salaris en de bovenwettelijke vakantiedagen in opgaan en de keuzemogelijkheden voor fiscaal vriendelijke uitgaven zijn gewijzigd
 • het vervallen van de mobiliteitstoeslag per 1 januari 2020, waarvan de gekapitaliseerde waarde is opgenomen in het IKB (hetgeen ook geldt voor de gekapitaliseerde waarde van de per 1 september 2018 vervallen telewerkvergoeding)
 • een experimenteerbepaling voor nieuwe vormen van personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid
 • afspraken die partijen nog willen maken over het Nieuwe Roosteren
 • afspraken die partijen hebben gemaakt in het Akkoord over CAO Rijk (1 juli 2020 tot en met 31 december 2020).

In de transponeringstabel van de vervallen rijksbrede regelingen naar de nieuwe situatie is per artikel aangegeven wat daarmee is gebeurd, en waarom.

In verband met deze inhoudelijke wijzigingen geldt vanaf 1 januari 2020*):

het Individueel Keuzebudget, tenzij wettelijk is geregeld dat sprake is van vakantie-uren, bovenwettelijke vakantie-uren en een vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering. In dat geval blijven de vervallen bepalingen over die onderwerpen van toepassing

dat de bepalingen in de rechtspositie die zijn vervallen omdat dit wordt geregeld door het private arbeidsrecht van toepassing blijven als het private arbeidsrecht niet geldt. Indien omzetting vanwege het private arbeidsrecht niet mogelijk was, gelden die bepalingen niet meer.

*) Bepaling is niet van belang voor rijksambtenaren maar is ten behoeve van (rechtspositionele) regelgeving die verwijst naar vanwege Wnra vervallen rechtspositie van rijksambtenaren.

Wijzigingen in formulering bij omzetting

Bij de technische omzetting hebben partijen voor een aantal rechtspositionele begrippen een andere formulering gekozen. Dit betreft:

Wijzigingen formulering begrippen
Rechtspositioneel begrip Formulering CAO Rijk
Bevoegd gezag Werkgever dan wel leidinggevende in de zin van deze cao
Plaats van tewerkstelling Werklocatie
Aanstelling Arbeidsovereenkomst
Buitengewoon verlof Bijzonder verlof
Verlof met behoud van bezoldiging Verlof met doorbetaling maandinkomen
Onbezoldigd verlof Verlof zonder doorbetaling maandinkomen
Passende arbeid (arbeidsongeschikt) Passend werk (arbeidsongeschikt)
Tenzij het dienstbelang (ernstig) wordt verstoord Tenzij de bedrijfsvoering (ernstig) wordt verstoord
Tegemoetkoming Vergoeding
Inhouding op het salaris Gedeeltelijke doorbetaling van het maandinkomen (of aanvulling op het maandinkomen)
Een kalenderjaar Een jaar
Dienstvoertuig Dienstauto
Remplaçant(enregeling) Plaatsmaker(sregeling)
Tenzij dit leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard voor de betrokken ambtenaar Tenzij dit vanwege uw omstandigheden zeer onredelijk is

Hierbij is geen beleidsmatige wijziging beoogd. Daarom kan waar in jurisprudentie de oude begrippen zijn vermeld, de nieuwe formulering worden ingevuld.

Vervallen regelingen die niet zijn omgezet

Deze cao vervangt niet de regelingen – of onderdelen van regelingen – die zijn opgenomen in onderstaande tabel, om de daarbij vermelde reden.

Vervallen regelingen die niet zijn omgezet
Naam regeling Niet opgenomen in de CAO Rijk omdat
Levensloopregeling rijkspersoneel Deelname beperkt tot deelnemers aan de regeling op 31 december 2011 met een saldo van minimaal € 3000. Per 31 december 2021 zal de regeling zijn uitgewerkt vanwege wijziging van artikel 39d van de Wet op de loonbelasting 1964 met ingang van 1 januari 2021, waarin dan wordt bepaald dat als eind 2021 nog saldo zal resteren, dit in één keer wordt uitgekeerd en als loon belast.

Voorzieningenstelsel Uitzendingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VUBZK)

Besluit beschikbaarstelling ambtenaren aan het Caribisch deel van het Koninkrijk

Regeling vergoedingen bij uitzending deskundigen voor korte duur naar het Caribisch deel van het Koninkrijk 2013

Voorzien is dat deze regelingen op afzienbare termijn zullen worden opgenomen in de Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen.
Verhuiskostenvergoedingen en vergoeding voor tijdelijk andere woonruimte (pensionkostenvergoeding) in het Verplaatsingskostenbesluit 1989 en in de Verplaatsingskostenregeling 1989 Partijen hebben het voornemen het verouderde samenstel van verhuiskostenvergoedingen, dat bovendien niet goed past binnen de arbeidsverhoudingen van het private arbeidsrecht, in de volgende cao te vervangen door een nieuwe verhuiskostenvergoeding.

Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel, artikel 3 (dienstwoning)

Regeling vaststelling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel 2011-2012, artikel 2 (dienstwoning)

Dit artikel wordt niet meer toegepast.

De indexatie van de maximumbedragen wordt voortgezet voor organisaties die deze regeling toepassen en mogelijk toekomstig gebruik.

Deze regelingen – of de onderdelen van deze regelingen – blijven op grond van artikel 17, derde lid, van de Ambtenarenwet 2017 nog van toepassing en zijn opgenomen in bijlage 20.