Voorwoord

Het werk bij het Rijk wordt ook in 2021 beïnvloed door COVID-19. Met de afspraken in het Akkoord over CAO Rijk (1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022) bereiden partijen de cao voor op een toekomst waarin er door grote groepen rijksambtenaren hybride – op kantoor, op locatie, thuis of elders – gewerkt gaat worden.

De loonsverhoging van2,0% per 1 juli 2021 zoals overeengekomen in het Akkoord over CAO Rijk (1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022) is verwerkt in de relevante salaristabellen en overige bedragen van de cao (tot 1 juli 2021 gelden daarvoor de bedragen van de vorige cao). De overige afspraken in dit akkoord zijn –voor zover nodig- ook verwerkt in deze cao.

Op decentraal niveau kunnen binnen de kaders van deze cao afspraken worden gemaakt met de vakbonden. Deze worden dan opgenomen in het personeelsreglement van die organisatie en vormen voor de werknemers van die organisatie één geheel met deze cao en de uitleg daarvan. Bij het opstellen zijn partijen ervan uitgegaan dat de cao veelal digitaal geraadpleegd zal worden. Daarom is deze in te zien op www.caorijk.nl en daar ook te downloaden als interactieve pdf. De bedragen in de cao op de website zijn steeds de actuele bedragen.