28.4 Indexering bedragen en doorwerking aanpassing pensioenrekenleeftijd

In deze cao staat bij veel bedragen in de bepalingen dat daar momenteel het volgende bedrag of de volgende bedragen voor gelden. Als dat zo is dan houdt dat in dat de bedragen op een bepaalde manier wijzigen. Dit is aangegeven in onderstaande tabel.

Wijze van indexering bedragen
1. Sarisbedragen Gekoppeld aan Per datum
 • in het hoofdstuk Vaste beloning
afspraken loonsverhoging CAO Rijk zie voorwoord
 • in het hoofdstuk Algemene Bestuursdienst
afspraken loonsverhoging CAO Rijk zie voorwoord
 • in het hoofdstuk Arbeidsbeperkten
ontwikkeling wettelijk minimumloon 22 jaar en ouder per 1 jaunuari en per 1 juli
2. Toelagen Gekoppeld aan Per datum
 • de maximumbedragen van de toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst
afspraken loonsverhoging CAO Rijk en aan het maximumbedrag van salairsschaal 8 zie voorwoord
 • de woordvoerderstoelage
afspraken loonsverhoging CAO Rijk zie voorwoord
 • de bedragen van de toelage bezwarende omstandigheden
afspraken loonsverhoging CAO Rijk en aan het maximumbedrag van salarisschaal 8 zie voorwoord
 • de minimum vakantie-uitkering
afspraken loonsverhoging CAO Rijk zie voorwoord
 • de vaste toelage voor personenchauffeurs
afspraken loonsverhoging CAO Rijk zie voorwoord
 • de maximumbedragen van de toelage onregelmatige dienst
afspraken loonsverhoging CAO Rijk en aan het maximumbedrag van salairsschaal 8 zie voorwoord
 • het maximumbedrag van de toelage vrijwillige nachtdienst
afspraken loonsverhoging CAO Rijk en aan het maximumbedrag van salairsschaal 8 zie voorwoord
 • het maximumbedrag van de toelage werktijdverschuiving
afspraken loonsverhoging CAO Rijk en aan het maximumbedrag van salairsschaal 8 zie voorwoord
3. Reizen Gekoppeld aan Per datum
 • reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
vooruitlopend op nieuwe afspraken in de volgende cao bevroren op niveau 2022 per 1 januari
 • verblijfkosten bij binnenlandse dienstreizen

consumentenprijsindexen september-september van

 • accomodaties
 • restaurants en cafés
 • fastfood en afhaalservice
per 1 januari
 • tarieflijst verblijfkosten bij buitenlandse dienstreis
Daily Subsistence Allowance Rates per 1 oktober en per 1 april van de Verenigde Naties (VN) per 1 januari en per 1 juli
4. Vergoedingen Gekoppeld aan Per datum
 • thuiswerkvergoeding
Artikel 31a, dertiende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 per 1 januari
 • representatiekostenvergoeding
consumentenprijsindex september-september per 1 januari
 • de vergoedingsbedragen voor bedrijfshulpverleners
afspraken loonsverhoging CAO Rijk zie voorwoord
 • maximale vergoeding inrichting woning
Maximumbedrag gericht vrijgestelde verhuiskostenvergoeding als in het Handboek Loonheffingen het maximumbedrag wijizigt
 • vergoeding tijdelijk andere woonruimte
logiesvergoeding binnenlandse dienstreis per 1 januari
 • maximale vergoeding beeldschermbril
consumentenprijsindex september-september per 1 januari
 • maximale vergoeding beroepsmatige bijstand bij procedure  benadeling bij melden vermoeden van een misstand (per uur en totaal)
consumentenprijsindex september-september per 1 januari
 • vergoeding voor juridische ondersteuning
consumentenprijsindex september-september per 1 januari
 • overgangsbepaling thuiswerkvergoeding tot 1 januari 2022
afspraken loonsverhoging CAO Rijk zie voorwoord
5. Vergoedingen bij uitzending naar Caribisch deel Koninkrijk Gekoppeld aan Per datum
 • vergoeding voor huisvesting voorafgaand aan de uitzending
basisbedrag is de logies-component van de vergoeding voor een binnenlandse dienstreis naar boven afgerond op hele euros. De verhoging per kind bedraagt respectievelijk 40, 50 en 60 procent. per 1 januari
 • vergoeding tijdelijke huisvesting
basisbedrag is gelijk aan de logies-component van de vergoeding voor een buitenlandse dienstreis. De verhoging per kind bedraagt respectievelijk 40, 50 en 60 procent. per 1 januari en per 1 juli
 • huurvergoeding
dit bedrag wordt ieder jaar bepaald op basis van onderzoek door een onafhankelijk instituut. per 1 januari

uitzendvergoeding

 • koopkrachtcomponent
de koopkrachtcorrectiefactor wordt twee maal per jaar vastgesteld op basis van onderzoek door een onafhankelijk instituut per 1 januari en per 1 juli plus maandelijkse aanpassing vanwege wijzigingen in de wisselkoersen
 • verblijfcomponent
het aan een standplaats toegekende aantal punten wordt jaarlijks vastgesteld op basis van onderzoek door een onafhankelijk instituut per 1 januari
 • verplaatsingscomponent
consumentenprijsindex september-september per 1 januari
 • aanvullende kindercomponent
 • op de standplaats: consumentenprijsindex september-september
 • in Europees Nederland: de consumentenprijsindexen september-september van huisvesting en water en energie
per 1 januari
 • vergoeding dubbele huishouding
 • het onderdeel voeding bedraagt 20% van de voedingscomponenten van de vergoeding voor een binnenlandse dienstreis, vermenigvuldigd met 30.
 • het onderdeel water en energie met de consumentenprijsindexen september-september van watervoorziening en elektriciteit.
per 1 januari
 • maximaal verzekerd bedrag transport auto

consumentenprijsindex september-september van aankoop voertuigen

per 1 januari
 • maximum verhuiskostenvergoeding

voor hoge vergoeding is het maximumbedrag gelijk aan de fiscaal gericht vrijgestelde verhuiskostenvergoeding en de lage bedraagt 3,25/13e deel daarvan.

De verhuizing bij een tussentijdse gedwongen verhuizing bedraagt 35% van het maximumbedrag van de fiscale vrijstelling.

als in het Handboek Loonheffingen het maximumbedrag wijzigt
 • vergoeding uitrustingskosten

consumentenprijsindex september-september van kleding en schoenen

per 1 januari
 • vaste reisvergoeding (laag en hoog) en per dag

consumentenprijsindexen september-september van:

 • vervoer
 • motorrijtuigeverzekeringen.

De vaste reisvergoeding per dag is: (het gemiddelde van de hoge en lage vergoeding per maand * 12 maanden) / 214 dagen.

per 1 januari
6. Overig Gekoppeld aan Per datum
 • maximale RVU-uitkering        
netto AOW-uitkering per 1 januari
 • maximale stimuleringspremie VWNW-beleid
maximale bedrag transitievergoeding per 1 januari
 • het bedrag per werknemer voor de Stichting werkgeversbijdrage CAO Rijk
bedrag per werknemer in de AWVN-werkgeversbijdrage regeling dat geldt op 1 juli geen vaste datum
 • het bedrag per werknemer voor het A+O-fonds Rijk
afspraken loonsverhoging CAO Rijk zie voorwoord

Naast de in bovenstaande tabel genoemde bedragen zijn de volgende (berekende) toelagen, aanvullingen op het salaris en uitkeringen ook gekoppeld aan de loonsverhogingen die in de CAO Rijk zijn afgesproken:

 • de vaste toelage onregelmatige dienst
 • de PAS aanvulling
 • een aanvulling op het salaris vanwege functieverlichting
 • de VWNW-salarisgarantie en de VWNW-salarissuppletie
 • de SBF-uitkering en de uitkering overgangsrecht substantieel bezwarende functies.

De aanvullingen op de WW-uitkering zijn gekoppeld aan de ontwikkeling van de WW-uitkering. De aanpassing van deze aanvullingen vindt plaats op het tijdstip waarop en met het percentage waarmee WW-uitkeringen worden aangepast.

Als de pensioenrekenleeftijd verhoogd wordt, wordt de leeftijd waarop gebruik kan worden gemaakt van de PAS-regeling en recht ontstaat op de toelage functieverlichting evenveel verhoogd.