05. Aanvullingen verlofbepalingen Wet arbeid en zorg

De Wet arbeid en zorg (Wazo) regelt uw aanspraak op bepaalde vormen van verlof waardoor u werk en privé beter kunt combineren en de voorwaarden die daarbij gelden. Uit onderstaande tabel blijkt voor welke verlofvormen u recht heeft op een aanvulling op de wettelijke aanspraken die volgen uit de Wazo:

Aanvullingen op de Wazo (deel 1)
Soort verlof: De Wazo regelt (maximaal): Deze cao regelt (extra):
zwangerschaps- en bevallingsverlof doorbetaling van 100% van uw (gemaximeerd) dagloon door UWV via de werkgever doorbetaling van 100% van uw maandinkomen door de werkgever
einde dienstverband gelegen voor of in de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof 16 weken doorbetaling van 100% van uw (gemaximeerd) dagloon door UWV via de werkgever als einde dienstverband binnen 10 weken voorafgaand aan de uitgerekende bevallingsdatum 16 weken doorbetaling van 100% van uw maandinkomen door de werkgever als einde dienstverband binnen 4 maanden voorafgaand aan de uitgerekende bevallingsdatum
uitgerekende bevallingsdatum niet maan bevalling wel binnen vier maanden na einde dienstverband geen voorziening 10 weken doorbetaling van 100% van uw maandinkomen door de werkgever
aanvullend geboorteverlof 5 weken doorbetaling van 70% van uw (gemaximeerd) dagloon via UWV 5 weken doorbetaling van 100% van uw maandinkomen door de werkgever
adoptie- en pleegverlof 6 weken doorbetaling van 100% van uw (gemaximeerd) dagloon via UWV 6 weken doorbetaling van 100% van uw maandinkomen door de werkgever
ouderschapsverlof 9 van de 26 weken doorbetaling van 70% van uw (gemaximeerd) dagloon via UWV, als opgenomen in het eerste levensjaar kind (dan wel het eerste jaar waarin kind in gezin is opgenomen door adoptie of pleegzorg) en de overige weken zonder doorbetaling van uw loon, op te nemen voor het achtste levensjaar kind.  13 van de 26 weken doorbetaling van (een deel) van uw maandinkomen. Het percentage is:
  • 100% van uw maandinkomen tijdens maximaal 9 weken als opgenomen in het eerste levensjaar kind (dan wel het eerste jaar waarin kind in gezin is opgenomen door adoptie of pleegzorg) 
  • 75% van uw maandinkomen tijdens de minimaal 4 en maximaal 13 (overige) weken, op te nemen voor het achtste levensjaar kind.
kortdurend zorgverlof per periode van 12 maanden maximaal 2 weken met doorbetaling van 70% van uw dagloon (maar maximaal het wettelijk minimumloon), te rekenen vanaf de eerste dag waarop het verlof wordt opgenomen per periode van 12 maanden maximaal 2 weken met doorbetaling van 100% van uw maandinkomen
langdurend zorgverlof per periode van 12 maanden maximaal 6 weken, zonder doorbetaling van uw loon, te rekenen vanaf de eerste dag waarop het verlof wordt opgenomen als u heeft verzocht om een nog aanwezig recht op kortdurend verlof als betaald verlof aan te merken: maximaal 2 van de 6 weken 100% doorbetaling van uw maandinkomen
Aanvullingen op de Wazo (deel 2): calamiteiten- en ander kort verzuimverlof
De Wazo regelt calamiteiten- en ander kort verzuimverlof voor de duur van de benodigde tijd per gebeurtenis, met 100% doorbetaling van het loon voor: Deze cao regelt (extra):
een door de wet of overheid zonder financiële vergoeding opgelegde verplichting, waarvan de vervulling niet in uw vrije tijd kan plaatsvinden ook voor verplichting waarbij wel een financiële vergoeding geldt
uitoefening van uw actief kiesrecht ook voor de uitoefening van passief kiesrecht
overlijden en uitvaart van uw partner, ouders en kinderen 4 dagen, of langer als dat in bijzondere gevallen nodig is
overlijden van uw broers, zussen, grootouders of kleinkinderen 2 dagen, of maximaal 4 dagen als u bent belast met de regeling van de uitvaart en/of de nalatenschap, of langer als dat in bijzondere gevallen nodig is

Andere dan de bovenstaande zeer persoonlijke omstandigheden:

  • bevalling echtgenote/partner
  • spoedeisend, onvoorzien of niet buiten werktijd te plannen arts- of ziekenhuisbezoek dan wel begeleiding van personen uit Wazo 5:1 daarbij
  • noodzakelijke verzorging op 1e ziektedag Wazo 5:1
  • andere zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden

Hiervan is aanvullend ook sprake bij:

  • ziekte of een andere onverwachte gebeurtenis waardoor een noodsituatie ontstaat in de verzorging van uw partner, ouders en kinderen
  • noodzakelijke verzorging in verband met een ernstige ziekte van uw partner, ouders en kinderen.

Daarbij gelden de volgende op de Wazo aanvullende voorwaarden of bijzonderheden:

Ouderschapsverlof

U heeft recht op betaald ouderschapsverlof als u (nog) recht heeft op het door de Wazo bepaalde ouderschapsverlof. Deze aanspraak heeft u ook als het werk in het buitenland wordt gedaan, tenzij de bedrijfsvoering daardoor ernstig wordt verstoord.

Heeft u nog recht op betaald ouderschapsverlof op het moment dat u uit dienst gaat, dan houdt u hier recht op als u weer een arbeidsovereenkomst met de Staat sluit en dan nog recht heeft op het door de Wazo bepaalde ouderschapsverlof.

Tijdens uw ouderschapsverlof kunt u geen gebruik maken van de mogelijkheid om betaald meer uren te werken met een gelijkblijvende arbeidsduur en bouwt u geen IKB-uren op.

Calamiteiten en ander kort verzuimverlof

U heeft recht op hetzelfde aantal dagen verlof als de omstandigheden bij overlijden en ziekte betrekking hebben op degene met wie u bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract heeft gesloten of ongehuwd samenwoont.

Uw leidinggevende kan u achteraf vragen om aan te tonen dat het opnemen van calamiteitenverlof noodzakelijk was. Als u dat niet kunt dan heeft u over de tijd dat u calamiteitenverlof heeft opgenomen geen recht op uw maandinkomen.

Het recht op dagen calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof is niet afhankelijk van uw arbeidsduur.

Langdurend zorgverlof

U moet uw voornemen om langdurend zorgverlof op te nemen van tevoren bij uw leidinggevende melden. Anders dan in de Wazo bepaald, hoeft dat niet minimaal twee weken van tevoren. Als u meer dan twee aaneengesloten weken langdurend zorgverlof opneemt moet u na die twee weken de kosten dragen van uw pensioenopbouw.