26.5 Overleg met vakbonden en medezeggenschap over roosterdienst

Bandbreedte jaarurensystematiek

Op de wijze die is beschreven in de Overeenkomst capaciteitsmanagement roosterdiensten bij de sector Rijk, wordt voorafgaande aan ieder jaar het capaciteitsoverzicht besproken in het overleg tussen de werkgever van een organisatie waar werknemers in roosterdienst werken en de medezeggenschap. Als daarbij wordt vastgesteld en bekend gemaakt dat het aantal (netto) beschikbare uren voor een (onderdeel van) de organisatie ontoereikend is om de capaciteitsvraag uit te kunnen voeren omdat er structureel over meerdere maanden sprake is van onderbezetting, geldt voor (dat onderdeel van) de organisatie een bandbreedte voor de toepassing van de jaarurensystematiek in dat jaar. Deze bandbreedte bedraagt per periode van vier maanden 36 uur te weinig en 36 uur te veel ten opzichte van een derde van het voor dat jaar geldende aantal te werken uren.

De werkgever rapporteert na afloop van iedere periode van vier maanden aan de vakbonden in het decentraal georganiseerd overleg en aan de medezeggenschap over de te veel en te weinig gewerkte uren binnen (dat onderdeel van) de organisatie. Als uit de rapportage blijkt dat de bandbreedte is overschreden, maken de werkgever en vakbonden afspraken over de gevolgen daarvan.

In het jaar 2026 evalueren partijen in het Sectoroverleg Rijk de toepassing van de bandbreedte in de jaarurensystematiek op de wijze die is beschreven in het Akkoord over CAO Rijk 2022-2024 inclusief de aan de evaluatie te verbinden gevolgen (bijlage 2, onderdeel 2.2). 
 

Invoeren meeroosteren

Omdat meeroosteren bijdraagt aan gezonde roosters voor de werknemers die zijn afgestemd op hun werk-privébalans, wordt invoering daarvan gestimuleerd. Om de invoering bij een (onderdeel van) een organisatie zorgvuldig te laten verlopen:

  • dient de capaciteit op orde te zijn. Er mag geen sprake zijn van structurele onderbezetting over meerdere maanden
  • wordt de keuze om over te gaan op een vorm van meeroosteren ter instemming aan de medezeggenschap voorgelegd
  • maken de werkgever en medezeggenschap afspraken over het vaststellen van draagvlak voor invoering van meeroosteren op het niveau van teams of planeenheden.

Hardheidsclausule vervallen decentrale regelingen

Sommige decentrale regelingen die per 1 januari 2024 vervallen bevatten mogelijk een substantiële vergoeding voor elementen waarin de toe te passen standaard toelagen niet voorzien. In dat geval kunnen in het decentraal georganiseerd overleg afspraken worden gemaakt over overgangsmaatregelen in aanvulling op de afbouwtoelage gevolgen roosterafspraken. Als in het decentraal georganiseerd overleg geen overeenstemming kan worden bereikt over de noodzaak voor een aanvullende overgangsmaatregelen of over de inhoud daarvan, beslissen partijen in het Sectoroverleg Rijk daar over.